• Výsledky olympiády v NEJ

     • Olympiáda v nemeckom jazyku- výsledky v školskom kole 2021/22

      Kategória 2A 1.-2.ročník

      1.Civáňová Ema I. D

      2. Šillerová Natália II.K

      3. Benko Martin II.A

       

      Kategória 2B 3.-4. ročník

      1. Uhrinčať Samuel III.A

      2. Ladányiova Aneta IV.A

      3. Farská Liana IV.A

       

      Olympiáda v nemeckom jazyku – výsledky v okresnom kole 2021/22

      Civáňová Ema I. D - 4.miesto v kategórii 2A

      Uhrinčať Samuel III.A - 7 miesto v kategórii 2B

       

      Víťazom školského kola a účastníkom okresného kola gratulujeme.

     • Výsledky olympiády v ANJ

     • Olympiáda v anglickom jazyku- výsledky v školskom kole 2021/22

       

      Kategória 2A       1.-2.ročník

       

      1. Hadnagyová  Nina II.B
      2. Nagy Nikolas  I.K
      3. Kúdolová Romana II.A

       

      Kategória 2B         3.-4. ročník

       

      1. Augustíneková Ivana  IV.A
      2. Vivodíková Lívia III.A
      3. Kučerová Miriam IV.A

       

      Olympiáda v anglickom jazyku – výsledky v okresnom kole 2021/22

       

      Hadnagyová Nina – 2. miesto

      Augustíneková Ivana – 5. miesto

      Výhercom aj účastníkom okresného kola srdečne gratulujeme :)

     • Beseda

     • Dňa 2. decembra 2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili interaktívneho online seminára s
      diskusiou zameraného na problematiku predchádzania extrémizmu. Lektormi boli mjr. Mgr.
      Jakub Gajdoš z NAKA a pán Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla v Nitre.

       

      Pán Gajdoš upriamil pozornosť žiakov na legislatívu, na základe ktorej sa posudzuje konanie
      ako extrémistické. Na konkrétnych príkladoch z praxe poukázal na vzťah medzi stereotypmi,
      predsudkami a radikalizáciou, ktorá môže vyústiť do prejavov extrémizmu.
      Pán Kusenda ilustroval stvárnenie tejto problematiky v umeleckej literatúre pôsobivým
      prednesom pasáží z diel Zvieracia farma a Kupec benátsky.
      Seminár sa venoval aj problematike rešpektovania slobody slova formou analýzy rozsudkov
      vynesených v konkrétnych súdnych procesoch.

      Spojenie odborného slova so slovom umeleckým, strohej legislatívy s konkrétnymi príkladmi
      bola skvelá forma, ako žiakov priviesť k zamysleniu sa nad svojím správaním a správaním sa
      ľudí vo svojom okolí.

     • Best in English

     • Dňa 26.11.2021 sa vybraní žiaci z ročníkov 1- 4 zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Žiaci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky v čítaní a počúvaní s porozumením a gramatických cvičeniach. Organizáciu celej súťaže sme prispôsobili pandemickej situácii a žiaci súťažili online cez MS- Teams a prezenčne v dvoch skupinách. Bodové vyhodnotenie odoslaných  testov potešilo nielen žiakov, ale aj učiteľov anglického jazyka.

     • Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2021

     •  

      V dňoch 15.11. - 16.11. 2021  sa konal  Medzinárodný  online veľtrh cvičných firiem.  Prihlásených bolo 72 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Belgicka, Španielska a Bulharska. Naše cvičné firmy Freshwaffs s. r. o.  a  Giftino s.r.o. sa zapojili do súťaží o najlepšiu elektronickú prezentáciu,  leták, Instagram post, E-shop, reklamný šot. Žiaci cvičných firiem si vyskúšali obchodovanie prostredníctvom webových stránok, emailu a internetbankingu, zúčastnili sa online konferencií a online vyhodnotenia súťaží, získali nové skúsenosti s obchodovaním, vystavovaním dokladov, s platbami cez internetbanking.

     • Zasadnutie Rodičovskej rady OZ ROA a triedne rodičovské schôdzky

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na zasadnutie Rodičovskej rady OZ ROA, ktoré sa bude konať dňa 22. 11.
      2021 o 17. 00 hod. online formou cez MS TEAMS. Link na pripojenie bude členom
      Rodičovskej rady zaslaný cez Edupage.


      Po skončení zasadnutia Rodičovskej rady sa budú konať triedne schôdzky rodičovského
      združenia o 17.30 hod. online formou. Pozvánky spoločne s odkazom na pripojenie budú
      zaslané prostredníctvom triednych učiteľov.

     • Výsadba čerešní

     • Žiaci školy dňa 5. 11. 2021 prispeli svojou prácou na dobrovoľníckej akcii výsadbou čerešní na cyklotrase Janíkovce - Golianovo, za čo im patrí srdečná vďaka. Na životnom prostredí nám záleží :)

      Tento projekt bol financovaný z finančných prostriedkov nadácie EKOPOLIS v rámci grantu Sadíme budúcnosť. 

     • ONLINE KONFERENCIA

     • Dňa 27.10.2021 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili najväčšej online konferencie prinášajúcej najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Na konferencii sa predstavili experti z rôznych organizácií z celého sveta, napr. Deutche Telekom IT Solutions Slovakia, Oxfordská univerzita, Disney Studios Kalifornia, McKinsey &Company ČR, Lidl SR, Facebook ČR, Fumbi SR, Coca – Cola HBC ČR.

      Žiaci si vypočuli zaujímavé prednášky na témy: Kryptomenová revolúcia, Náborové trendy z prostredia medzinárodnej firmy, Rýchlo sa meniaci svet elektronického obchodu, Lidl firemná kultúra a mnohé ďalšie.

      Zároveň sa mohli zapojiť aj do súťaže o zaujímavé ceny.

     • Informácia pre rodičov

     • Dňa 20. 9. 2021 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Za žiaka IV. ročníka sa platí znížený príspevok vo výške 10,- €

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31. 10. 2021.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Finančné prostriedky budú, ako aj po minulé roky,  použité na skvalitnenie výchovno-  vzdelávacieho procesu.

      Za Váš príspevok vopred ďakujeme.

     • Triedne schôdzky rodičovského združenia

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 20.9.2021 o 17.00 hod. online formou. Pozvánky spoločne s odkazom na pripojenie budú zaslané prostredníctvom triednych učiteľov.

      Po skončení triednych schôdzok o 18.15 hod. sa bude online formou konať zasadnutie Rodičovskej rady OZ ROA.

     • VYDÁVANIE OBJEDNANÝCH ANTIGÉNOVÝCH SAMOTESTOV

     • Sady AG testov na použitie v domácom prostredí, ktoré boli objednané na základe zisteného záujmu sa budú vydávať na Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra nasledovne:

       
      06.09.2021 (v pondelok) od 14:00 hod. do 17:00 hod.

      07.09.2021 (v utorok) od 08:30 hod. do 17:00 hod.

      08.09.2021 (v stredu) od 08:30 hod. do 17.00 hod.

      Vydávanie testov bude zabezpečené pri vstupe do školy, vyzdvihnúť testy za neplnoletého žiaka môže len jeden zo zákonných zástupcov oproti podpisu na preberacom protokole triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R a hygienické opatrenia.
      Plnoletí žiaci si testy vyzdvihnú u svojho triedneho učiteľa.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

     •  

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Na komunikáciu s externými osobami využívame telefonickú a emailovú formu. 

     • Informácia pre rodičov a žiakov, ktorí si objednali samotesty

     • Na základe informácie z odboru školstva Okresného úradu Nitra  oznamujeme, že vzhľadom na vysoký počet objednaných samotestov nie je možné doručiť školám všetky testy k termínu 30.8.2021. Naša objednávka je evidovaná a testy budú doručené neskôr. O ďalšom postupe budeme informovať.

     • SAMOTESTOVANIE ŽIAKOV

     • Oznamujeme rodičom a plnoletým žiakom, že objednať antigénové testy na samotestovanie je možné  cez aplikáciu Edupage, kde je spustené prihlasovanie. Záujem je treba nahlásiť najneskôr do 25.8.2021. Samotestovanie je dobrovoľné. 

     • Otvorenie školského roka

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 9.00 hod. v areáli školy.

      O prípadných zmenách v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou budeme včas informovať. 

      Prajeme príjemný zvyšok letných prázdnin :-)

     • Návšteva z Veľkej Británie

     • Dňa 25. júna 2021 poctil našu školu  návštevou veľvyslanec z Veľkej Británie, pán Nigel Baker. Ako ambasádor projektu zosnulého Princa Philipa bol vyzvaný, aby splnil tri úlohy. Jednou z nich bolo strávenie času so študentmi slovenských škôl.

      Trieda III.A mala česť odštartovať túto výzvu a byť prvou triedou, s ktorou strávil čas.  Zaujímal sa o skúsenosti s online výučbou počas lockdownu. Sám popísal, ako online výučbu vnímal prostredníctvom svojho syna. Medzi rozoberané témy patrili aj odlišnosti medzi školami v Anglicku a na Slovensku. Diskusia o športoch mala zo všetkých tém asi najväčší úspech. Ku koncu stretnutia žiaci dostali možnosť položiť pánovi  Bakerovi zopár otázok.  Padli otázky typu „ Naozaj pijete čaj s mliekom?“ alebo „ Je počasie v Anglicku naozaj také zlé?“ S istotou môžeme povedať, že tieto otázky pána  veľvyslanca pobavili.

                  V triede počas celého sedenia panovala príjemná a uvoľnená atmosféra. Pán Baker sa snažil pri každej téme zapájať žiakov do rozhovoru. Aj keď sa nie každý dostal k slovu, každý si zo sedenia odniesol niečo nové. Či už to boli nové poznatky o Veľkej Británii, alebo skúsenosti s používaním anglického jazyka. Britský veľvyslanec na záver prekvapil triedu jeho znalosťami slovenského jazyka.

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • V období 17. – 21. mája 2021 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili on-line projektu Educate Slovakia. Organizácia AIESEC vybrala pre našu školu lektorov z rôznych krajín: Indonézia, Peru, Jordánsko a Turecko.

      Žiaci spoznávali historické mestá a miesta, multikultúrnu diverzitu, tradície a zvyky ľudí vzdialených oblastí. Všetky hodiny boli zaujímavým a príjemným spestrením komunikácie v anglickom jazyku. Ahmed z Jordánska upútal žiakov tanečnými krokmi a variáciami, ktoré si spolu aj vyskúšali. Efe z Turecka prekvapil žiakov emotívnym spevom s gitarovým doprovodom.

      Opäť sme sa presvedčili, že projekt Educate Slovakia má zmysel, keďže žiaci majú možnosť reálne komunikovať v cudzom jazyku.

      Tešíme sa na ďalší ročník!

     • Súťaž Človek v ohrození

     • V dňoch 31. 03. – 03. 05. 2021 sa na našej škole uskutočnilo online školské kolo súťaže Človek v ohrození. Prihlásilo sa 36 žiakov z 1. – 3. ročníka. Súťaž mala veľmi dobrú úroveň, a tak sa odborná komisia v zložení Mgr. Korčeková, PeadDr. Jančová, PeadDr. Chlebcová rozhodla udeliť viac miest, ako sú štandardné prvé 3 miesta. Žiaci vypracovali prezentácie na rôzne témy, ktoré trápia ľudstvo na našej planéte ako napr. Živelné katastrofy, Civilizačné choroby, Covid-19, Chudoba a pod. Vo svojich projektoch nielen konštatovali, ale aj hľadali východiská a konštruktívne riešenia.

      Veríme, že aj budúci školský rok bude taký úspešný ako tohtoročné školské kolo.

      Komisia po zvážení vybrala 7 najlepších prác:

      1. Samuel Ďuriš III.A
      2. Adela Arpášová II.A
      3. Dalibor Debnár II.D
      4. Matej Polák II.D
      5. Emma Miháliková I.A
      6. Adrian Galbavý I.K
      7. Patrik Kmeťo III.C