• Naša Obchodná akadémia ako príklad dobrej praxe

     • Naša škola už tradične patrí  medzi najaktívnejšie školy v regióne v oblasti zapájania sa do programu Erasmus+. Prvý medzinárodný projekt škola realizovala v roku 2006. Odvtedy sa každý školský rok realizuje minimálne jeden, pričom  skúsenosti škola má so strategickými partnerstvami, výmenami mládeže aj mobilitou učiacich sa a učiteľov. Počas tohto obdobia si vypracovala svoj vlastný projektový manažment, metodiku prípravy aj realizácie, či hodnotenia. Vďaka množstvu, ale predovšetkým vďaka kvalite realizovaných projektov,  získala v roku 2015 Chartu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu, čo škole umožňuje každoročne zvyšovať počet žiakov, ktorí budú mať možnosť absolvovať odbornú prax vo firmách v zahraničí.

      Ako príklad dobrej praxe bola riaditeľka školy Mgr. Renáta Košovičová pozvaná na inštruktážny seminár Národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Bratislave dňa 8. 12. 2017, aby na ňom odprezentovala precízne vypracovaný Európsky plán rozvoja školy, stratégiu internacionalizácie a rokmi nadobudnuté projektové skúsenosti. Prítomných realizátorov projektov zaujala tiež metodika definovania vzdelávacích výstupov zahraničných stáží, ich hodnotenie a uznávanie, ktoré využívajú európsky systém prenosu kreditov  (ECVET).

      Ohodnotenie našej práce nás veľmi teší a napĺňa nás chuťou do ďalšej projektovej činnosti.

     • Európsky týždeň odborných zručností na Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra

     • V rámci iniciatívy Európskej komisie realizovanej pod názvom Európsky týždeň odborných zručností, ktorá sa konala v týždni od 20.11. do 24.11. 2017 v rôznych krajinách   Európskej únie, zorganizovala Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra dňa 23.11.2017 workshopy pre žiakov 9. ročníka základných škôl.  Aktivita bola zameraná na zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy a jej cieľom bolo oboznámiť mladších žiakov s možnosťami, ktoré OVP ponúka.  Žiaci mali možnosť vyskúšať si, ako sa prijímajú zamestnanci a aké administratívne úkony je potrebné v takomto prípade vykonať. Naučili sa vyrátať mzdu, urobiť z nej odvody. Počas súťažného prepisu textu na PC zistili, že ich prsty vycvičené ťukaním do mobilných telefónov by predsa len potrebovali získať správny prstoklad a na odľahčenie sa zahrali na podnikateľov v spoločnej ekonomickej hre. Zrealizované aktivity boli ukážkou, že odborné vzdelávanie a príprava sú nielen perspektívne,  ale môžu byť aj zaujímavé a  zábavné.

     • Žiaci Obchodnej akadémie v Nitre sa učili podnikať v Prahe a reprezentovali Slovensko

     • Eko možnosti pre podnikanie – tak znel názov medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojili 3 žiaci II.B triedy- Peter Varga, Klaudia Kopčeková a Jie Chen. Výchova k podnikaniu je súčasťou vzdelávania na škole, ale záleží nám aj na životnom prostredí, preto sme sa rozhodli participovať na danom projekte realizovanom v programe Erasmus+. Konal sa v období 31.10. až 14.11. 2017 v Říčanoch, jednej z krásnych častí Prahy. Okrem študentov OA Nitra sa v ňom stretli 24 mladí ľudia z Turecka, Španielska a Česka. Každý z účastníkov si odniesol veľa poznatkov k daným témam, zdokonalil svoje znalosti v anglickom jazyku a v neposlednom rade, spoznal  historickú Prahu.

      Program projektu bol zostavený z niekoľkých druhov aktivít - hier, tvorenia prezentácií a diskusií ku konkrétnym témam.  Súčasťou bola aj návšteva bio pekárne Zemanka, prehliadka Prahy a prednáška pre študentov Gymnázia v Říčanoch o myšlienke programu Erasmus+.  Na konci projektu každý účastník získal medzinárodný certifikát Youthpass. Hlavným výstupom projektu je bulletin so spracovanými poznatkami a skúsenosťami, ktoré mladí ľudia počas realizácie projektu nadobudli. Žiaci, ktorí mali možnosť zapojiť sa do tohto zaujímavého projektu majú odkaz pre svojich spolužiakov- projekty programu Erasmus+ odporúčajú všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti, spoznať nové kultúry a ľudí, cestovať a získať nespočetne veľa zážitkov a skúseností.

      Bulletin si môžete pozrieť tu.

       

     • Európsky týždeň odborného vzdelávania na Obchodnej akadémii

     •  

      dovoľujeme si Vás informovať s iniciatívou, ktorú naša škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra po prvýkrát organizuje v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zahŕňa podujatia, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej, prípadne európskej úrovni v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu.

      Dňa 23.11.2017 v čase od 10.00 do 13.00 hod. sme pre žiakov ZŠ pripravili sériu interaktívnych workshopov, počas ktorých si budú môcť vyskúšať zaujímavé činnosti spojené s odborným praktickým vzdelávaním na našej škole. Na prvom workshope sa budú žiaci venovať účtovníctvu. Každý žiak si v mzdovom softvéri vypočíta „vlastnú výplatu“ so všetkými daňovými a odvodovými povinnosťami, vytvorí pracovnú zmluvu, prihlášku do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne, vygeneruje výplatnú pásku a všetky mesačné výkazy, ktoré súvisia s jeho mzdou. V rámci ekonomického workshopu si zahráme spoločne ekonomické hry „Business master“ a „Finančné zdravie“, ktoré u žiakov budujú podnikateľské zručnosti a vytvárajú obraz podnikateľskej reality. Tretí workshop je zameraný na administratívu a korešpondenciu. Naučíme žiakov ovládať klávesnicu všetkými 10 prstami, oboznámime ich s našim výukovým programom ZAV a budú si môcť vytvoriť jednoduché reklamné tlačivo.

      Súčasťou akcie bude informačný panel Erasmus+, na ktorom návštevníci nájdu informácie a prehľad o tom, čo tento program našej škole ponúka.

     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant Erasmus+ na odbornú prax na Malte

     •  

      1. Viktória Szabóová, III.C       
      2. Alexandra Čevelová, III.B       
      3. Miroslava Lorinczová, III.C       
      4. Soňa Turanová, III.B       
      5. Brigitta Balková, III.C       
      6. Patrícia Šranková, III.C       
      7. Kristián Ťapušík, III.A      
      8. Kristína Dúbravská, III.B       
      9. Tatiana Černáková, III.B       
      10. Lenka Kalivodová, III.C       
      11. Barbora Smatanová, III.C       
      12. Natália Šelmeciová, III.B       
      13. Stanislava Kostolániová, III.D      
      14. Ema Ballová, III.C       
      15. Adam Bulla, III.A      
      16. Lukáš Zabák, III.A      
      17. Tatiana Vontorčíková, III.B       
      18. Tomáš Guzmický, III.C       
      19. Filip Grobarčík, III.A 
      20. Simona Klučková, III.A
      21. Michaela Kušnírová, III.B – náhradník
      22.  Alexandra Mikačová, III.D – náhradník
    • Zahraničná stáž
     • Zahraničná stáž

     •  

       

      Ponuka zahraničných stáží  pre žiakov 3. ročníka

       

      Na základe schváleného projektu Erasmus+ KA1- Zo školy do kancelárie 2

      riaditeľka školy vyhlasuje výber žiakov 3. ročníka

      - účastníkov odbornej stáže vo firmách a podnikoch na Malte v termíne od 21.5.2018  do 1.6.2018.

      Záujemcovia pošlú motivačný list a C.V. v anglickom jazyku na adresu riaditel@oanitra.sk do 16.10.2017. Vybraní záujemcovia budú pozvaní na ústny pohovor.

      Hodnotiť sa bude

      1. schopnosť komunikovať v anglickom jazyku
      2. prospech a celkový postoj ku štúdiu
      3. správanie
      4. osobnostné predpoklady na vykonanie stáže