• História a súčasnosť Obchodnej akadémie v Nitre

     

    Starobylá Nitra začala písať históriu Obchodnej akadémie v júli 1919, keď prof. František Šouc začal vyjednávať o vytvorení obchodnej školy. Nitra podľa rozhodnutia Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe tieto podmienky spĺňala. Začiatkom októbra začal zápis žiakov a dňa 20. októbra 1919 začalo vyučovanie v prenajatých priestoroch Malého seminára. Ku dňu 12. 9. 1921 dostala škola výpoveď z Malého seminára a 12. 9. 1921 sa vysťahovala. Nové priestory sa našli u Piaristov (terajšie Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského), dve triedy prepustilo veliteľstvo 7. pešieho pluku a dve triedy sa umiestnili v ľudovej škole na Párovciach. Za týchto kritických okolností bolo treba postaviť novú budovu Obchodnej akadémie. Preto 30. apríla 1922 Správna komisia mesta Nitry darovala pre novostavbu školy stavenisko na dnešnej Cintorínskej ulici, na ktorom sa vybudovala nová budova Obchodnej akadémie, ktorá bola slávnostne odovzdaná 23. marca 1924. Od 1. septembra 1922 bola k Obchodnej akadémii v Nitre pripojená Kupecká škola pokračovania , ktorá sa od 1. septembra 1924 zmenila na Dvojročnú obchodnú školu. K 1. septembru 1926 sa otvoril 1. ročník štvorročnej Obchodnej akadémie. Na plne organizovanú obchodnú školu dorástla v školskom roku 1929/30. Tento stav trval s menšími zmenami až do r. 1952/53.


    Od 1. septembra 1962 sa škola presťahovala do novostavby na Čermáň. Boli tu dva objekty. jeden obsadila SPŠ stavebná, druhý SEŠ a do budovy bývalej OA sa nasťahovala učňovská škola (t. č. SOU). Rast lokality Čermáň, ale i základného školstva v Nitre, donútilo našu školu k 1. septembru 1965 presťahovať sa do novostavby základnej školy – do Mlynáriec, kde sme obsadili “B“ blok a druhým blokom disponovalo základné školstvo. Prudký záujem o odborné štúdium si vyžiadal prideliť škole priestory SPTŠ na Kupeckej ulici, ktoré jej slúžili až do roku 2005. Súčasne pod správu školy bol pridelený žiacky domov a k 1. septembru 1968 sa adaptovala stará školská budova v Mlynárciach. Od novostavby “B“ bloku bola vzdialená asi 500 metrov a umiestnili sa tam 3 triedy. V 70-tych rokoch sa opäť zvyšuje záujem o našu školu. 


    V rokoch 1972 až 1973 sme mali prepožičaných 5 učební pre žiakov tretieho ročníka v budove Pedagogickej fakulty Nitra na Saratovskej ulici (dnešná Farská ulica). Stará škola aj napriek adaptácii sa stala z hygienických dôvodov nevyhovujúcou, preto v areáli novovybudovanej školy v blízkosti ihriska sa postavili dve drevené chaty so sociálnym zariadením, v ktorých sa umiestnilo 6 tried, no súčastne sa prepožičali 2 triedy na SPTŠ Nitra-Šindolka. Zub času nahlodal aj chaty, preto sa v 80. rokoch začalo s výstavbou budovy, t. č. označovanej ako “C“ blok. Tu bolo umiestnených spomínaných 6 tried a staré drevené chaty sa na príkaz hygienika zlikvidovali.


    Nová koncepcia, deľba odborných predmetov, zriaďovanie odborných učební aj vo výučbe cudzích jazykov si opäť vyžiadali prístavbu. A tak začiatkom 90. rokov škola potrebovala novú štvorpodlažnú budovu – “D“ blok. Všetky tri bloky sú spojené pergolami. V  “D“ bloku v Mlynárciach sídli riaditeľstvo školy, hospodársky úsek, triedy a ostatné miestnosti, ktoré sú zariadené ako odborné učebne, disponujúce počítačovou technikou a sú tu tiež rôzne  pracovné kabinety. V školskom areáli v Mlynárciach sa nachádza aj bufet a školská jedáleň.

    V súčasnosti sa všetky budovy školy nachádzajú v Mlynárciach - Bolečkova 2, kde sú umiesnené pavilóny A, B, C, D, T (telocvičňa) a J (jedáleň).