• Medzinárodná vzdelávacia aktivita v Rumunsku

     • V dňoch od 9.5. do 13.5 2022 sa naši šikovní žiaci Matúš Matejov (I.D),  Terézia Bubeníková (I.D),  Adam Mocný (I.K), Tatiana Šubová (II.B) a Nina Hadnagyová (II.B) zúčastnili medzinárodného edukačno-ekologického projektu „For a sustainable world, not the clime, change yourself“ v rámci programu Erasmus + v rumunskom meste Temešvár. Počas tohto týždňa pre nich projektoví partneri pripravili množstvo zaujímavých aktivít, na ktorých sa vzdelávali v oblasti ekológie a zmeny klímy. Zlepšili si aj svoje jazykové schopnosti, absolvovali napr. recyklačný workshop, prehliadku mesta ako aj exkurziu v medzinárodnej firme  Heraus,  kde sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových  informácií. Priniesli si  kopec zážitkov a nových skúseností.

     • Prijímacie konanie

     • Rodičia boli informovaní o výsledku prijímacieho konania. Ak Vám informácia nebola doručená, kontaktujte nás, prosím. 

      Žiaci, ktorým bol oznam poslaný 12.5.2022 sú neprijatí pre nedostatok miesta. Po prevzatí rozhodnutia sa môžu odvolať.

      V oznámení sú informácie o ďalšom postupe v prípade, že žiak nebol prijatý.

     • LIFE VISION

     • Dňa 28. apríla sa žiaci III.A zúčastnili podujatia pre učiteľov anglického jazyka v úlohe modelovej triedy, kde spolupracovali na predstavení novej učebnice angličtiny. Pod vedením skúsenej metodičky D. Gondovej ukázali, ako sa s materiálmi učebnice dá pracovať a rozvíjať nielen jazykové zručnosti, ale aj zručnosti potrebné v budúcom zamestnaní, či bežnom živote.

     • OLYMPIÁDA KRITICKÉHO MYSLENIA

     • Štyria žiaci našej školy – Adriana Bahulová a Matej Polák z III.D a Miloš Čohán a Katarína Slobodová z II.A sa v marci 2022 zúčastnili krajského kola Olympiády kritického myslenia. Výsledková listina ukázala, že naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici a Miloš Čohán obsadil 2. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme!

     • Knižný dar

     • Spoločnosť McDonald´s darovala našej škole knižné bestsellery v anglickom jazyku. Žiaci si ich môžu požičať od svojich učiteľov ANJ v učebni č. 86.

      Veríme, že knihy obohatia našu slovnú zásobu aj myseľ a ďakujeme spoločnosti, že si vybrali práve nás :)

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

     • Prijímacie skúšky - 2.5.2022 a 9.5.2022

      Prezentácia: 7.30 hod. Uchádzač sa preukáže občianskym preukazom / preukazom poistenca zdravotnej poisťovne

      Začiatok prijímacích skúšok: 8.00 hod.

      Povolené pomôcky na prijímacie skúšky: modré pero, ceruzka, kalkulačka. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

      Žiakom, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok, bolo poslané oznámenie.

      Rodičom bol emailom zaslaný kód, pod ktorým nájdu výsledok prijímacieho konania po jeho zverejnení. 

      Pozvánky na prijímacie skúšky boli poslané zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium elektronicky cez Edupage.

     • Olympiáda podnikový hospodár

     • Naša žiačka Adela Salvianyová zo IV.C postúpila z individuálneho kola do školského kola olympiády.

       

      Zo školského kola postúpila do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár.

      Blahoželáme

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V 1. kole Olympiády Mladý účtovník súťažilo 130 študentov z 52 škôl. Gratulujeme našim žiakom, ktorí obsadili popredné miesta a postúpili do celoslovenského kola, v ktorom im, samozrejme, budeme držať palce :-) 

     • Testovanie PISA 2022

     • PISA je medzinárodná štúdia zameriavajúca sa na skúmanie úrovne funkčnej gramotnosti žiakov, ktorí vo väčšine zúčastnených krajín aktuálne navštevujú posledný ročník povinnej školskej dochádzky. Znamená to, že týmto žiakom sa už naskytuje minimálne teoretická možnosť ukončiť vzdelávací proces a vstúpiť na trh práce. Štúdie PISA nám od roku 2003 pravidelne, v trojročnom časovom odstupe, poskytujú príležitosť nahliadnuť na niektoré prvky slovenského vzdelávania a vyvolať verejnú diskusiu o tejto problematike. Výsledky štúdie nám však nemajú podsúvať riešenia národných vzdelávacích problémov, ale monitorujú jeho stav z  možných externých perspektív.

      Testovanie prebieha výhradne elektronickou formou v troch stálych oblastiach: čítanie, matematika, prírodné vedy a jednej novej oblasti reprezentujúcej aktuálny spoločenský problém, ktorý svojím obsahom a rozsahom nemožno priradiť k žiadnej zo stabilných oblastí.  V meraní PISA 2022 pôjde o tvorivé myslenie.

       Hlavnou oblasťou PISA 2022 bude matematika.

      Naša škola sa zapojí do testovania PISA 2022 v termíne 26. 4. 2022, vybratých bude maximálne 42 žiakov prvého ročníka.

      Podrobnejšie informácie sú v priložených prezentáciách pre rodičov a pre žiakov.


     • 2% z daní pre OA

     • Vážení rodičia a priaznivci školy,

      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, sa na Vás obracia so žiadosťou o darovanie 2% zo zaplatenej dane. Poukázaním 2% nám pomôžete bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek výdavky, keďže sa jedná o daň, ktorú odvádzate do štátneho rozpočtu. Bude Vás to stáť iba 5 minút času, ale žiakom Obchodnej akadémie to prinesie skvalitnenie vzdelávania a tiež prostredia, v ktorom trávia väčšinu svojho aktívneho času. Všetky získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a investované do budúcnosti našich detí.

      Tlačivá si môžete vytlačiť z webovej stránky školy - sekcia Žiaci a rodičia - Tlačivá k 2% z dane: Potvrdenie o zaplatení dane  a  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov FO za 2021 alebo si ich vyžiadajte na sekretariáte školy. Vyplnené tlačivá treba doručiť na príslušný daňový úrad alebo na sekretariát školy.

      Za poskytnuté prostriedky Vám vopred úprimne ďakujeme.

       

      Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra

      Bolečkova 2

      950 50 Nitra

      Právna forma: občianske združenie

      IČO: 42047641

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909

     • Zbierka pre ukrajinských utečencov

     • Citlivo vnímame aktuálne dianie u nás, v blízkom aj vzdialenom svete. V uplynulých dňoch  Žiacka školská rada pomohla pri organizovaní zbierky pre utečencov z vojnovej Ukrajiny. Vieme podať pomocnú ruku tam, kde treba. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí do zbierky prispeli a tiež tým, ktorí sa na nej podieľali. 

     • EDUCATE SLOVAKIA

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu EDUCATE  SLOVAKIA. Žiaci 1. a 2.ročníka sa  na online hodinách anglického jazyka dozvedeli  nové informácie a zaujímavosti od študentov z organizácie AIESEC. Minh z Vietnamu, Tayyra a Timalla z Azerbajdžanu, Hannes z Nemecka, Karina a Radina z Bulharska a ďalší rozprávali o svojich krajinách, mestách a historických miestach, kultúrnej diverzite  a tradíciách. Zahraniční lektori komunikovali so žiakmi hravým, priateľským a zábavným spôsobom. Projekt sa uskutočnil od 7.3 – 14.3. 2022 a stal sa pre našu školu už tradíciou.

     • Olympiáda Mladý účtovník 2022

     • Dňa 10. marca 2022 sa už tradične na našej škole uskutočnila súťaž Olympiáda Mladý účtovník 2022.

      Súťažili žiaci tretích a štvrtých ročníkov, vypracovávali súvislý príklad v programe Omega na počítačoch.

      Oceňujeme, že sa prihlásilo 13 žiakov. Všetkým vyslovujeme poďakovanie za odvahu skúsiť si štyri vyučovacie hodiny pracovať v účtovnom programe bez akejkoľvek pomoci učiteľa.

      Vyhrať môžu však len tí najlepší, a tu je výsledok:

      1. miesto Samuel SLEZÁK = IV.C

      2. miesto Tatiana PETRÍKOVÁ = IV.C

      3. miesto Adela SALVIANYOVÁ = IV.C

      4. miesto Lucia HORVÁTHOVÁ = IV.C

      5. miesto Michaela BÖLCSKEIOVÁ = IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívny prístup a účasť !!!

      Odmena čaká na všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola.

     • Výsledky olympiády v NEJ

     • Olympiáda v nemeckom jazyku- výsledky v školskom kole 2021/22

      Kategória 2A 1.-2.ročník

      1.Civáňová Ema I. D

      2. Šillerová Natália II.K

      3. Benko Martin II.A

       

      Kategória 2B 3.-4. ročník

      1. Uhrinčať Samuel III.A

      2. Ladányiova Aneta IV.A

      3. Farská Liana IV.A

       

      Olympiáda v nemeckom jazyku – výsledky v okresnom kole 2021/22

      Civáňová Ema I. D - 4.miesto v kategórii 2A

      Uhrinčať Samuel III.A - 7 miesto v kategórii 2B

       

      Víťazom školského kola a účastníkom okresného kola gratulujeme.

     • Výsledky olympiády v ANJ

     • Olympiáda v anglickom jazyku- výsledky v školskom kole 2021/22

       

      Kategória 2A       1.-2.ročník

       

      1. Hadnagyová  Nina II.B
      2. Nagy Nikolas  I.K
      3. Kúdolová Romana II.A

       

      Kategória 2B         3.-4. ročník

       

      1. Augustíneková Ivana  IV.A
      2. Vivodíková Lívia III.A
      3. Kučerová Miriam IV.A

       

      Olympiáda v anglickom jazyku – výsledky v okresnom kole 2021/22

       

      Hadnagyová Nina – 2. miesto

      Augustíneková Ivana – 5. miesto

      Výhercom aj účastníkom okresného kola srdečne gratulujeme :)

     • Beseda

     • Dňa 2. decembra 2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili interaktívneho online seminára s
      diskusiou zameraného na problematiku predchádzania extrémizmu. Lektormi boli mjr. Mgr.
      Jakub Gajdoš z NAKA a pán Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla v Nitre.

       

      Pán Gajdoš upriamil pozornosť žiakov na legislatívu, na základe ktorej sa posudzuje konanie
      ako extrémistické. Na konkrétnych príkladoch z praxe poukázal na vzťah medzi stereotypmi,
      predsudkami a radikalizáciou, ktorá môže vyústiť do prejavov extrémizmu.
      Pán Kusenda ilustroval stvárnenie tejto problematiky v umeleckej literatúre pôsobivým
      prednesom pasáží z diel Zvieracia farma a Kupec benátsky.
      Seminár sa venoval aj problematike rešpektovania slobody slova formou analýzy rozsudkov
      vynesených v konkrétnych súdnych procesoch.

      Spojenie odborného slova so slovom umeleckým, strohej legislatívy s konkrétnymi príkladmi
      bola skvelá forma, ako žiakov priviesť k zamysleniu sa nad svojím správaním a správaním sa
      ľudí vo svojom okolí.

     • Best in English

     • Dňa 26.11.2021 sa vybraní žiaci z ročníkov 1- 4 zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Žiaci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky v čítaní a počúvaní s porozumením a gramatických cvičeniach. Organizáciu celej súťaže sme prispôsobili pandemickej situácii a žiaci súťažili online cez MS- Teams a prezenčne v dvoch skupinách. Bodové vyhodnotenie odoslaných  testov potešilo nielen žiakov, ale aj učiteľov anglického jazyka.

     • Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2021

     •  

      V dňoch 15.11. - 16.11. 2021  sa konal  Medzinárodný  online veľtrh cvičných firiem.  Prihlásených bolo 72 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Belgicka, Španielska a Bulharska. Naše cvičné firmy Freshwaffs s. r. o.  a  Giftino s.r.o. sa zapojili do súťaží o najlepšiu elektronickú prezentáciu,  leták, Instagram post, E-shop, reklamný šot. Žiaci cvičných firiem si vyskúšali obchodovanie prostredníctvom webových stránok, emailu a internetbankingu, zúčastnili sa online konferencií a online vyhodnotenia súťaží, získali nové skúsenosti s obchodovaním, vystavovaním dokladov, s platbami cez internetbanking.