• Základné informácie

    • MATURITA 2023 – základné informácie

     Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole.

      

     Organizácia maturitných skúšok v školskom oku 2022/2023:

     • žiaci sa prihlasujú na maturitné skúšky do 29. septembra 2022,
     • v skupine predmetov cudzí jazyk si žiak zvolí úroveň - úroveň má členenie podľa  jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca:

     - úroveň B1. t.j. stredne pokročilý, I. stupeň (nižšia úroveň),

     - úroveň B2, t.j. stredne pokročilý, II. stupeň (vyššia úroveň),

     • žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,
     • žiaci SOŠ povinne maturujú zo 4 predmetov (vyhláška č. 224/2022 Z.z., § 13, ods. 2): slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk alebo nemecký jazyk), teoretická časť odbornej zložky, praktická časť odbornej zložky,
     • okrem toho môže žiak dobrovoľne konať MS z najviac dvoch ďalších dobrovoľných predmetov (napr. iný cudzí jazyk, matematika,...), ktoré sú  súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú alebo len internú časť - písomnú aj ústnu formu),
     • externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku, pričom si vyberie na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2, platí iba pre žiakov SOŠ),
     • z druhého cudzieho jazyka, ak si ho žiak zvolí ako dobrovoľný predmet môže žiak vykonať iba ústnu formu internej časti na úrovni B1 alebo B2,
     • uznanie jazykového certifikátu ako náhradu MS z cudzieho jazyka od 01.09.2014 nie je možné,
     • žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne skončil posledný ročník strednej školy

      

     Žiaci 4. ročníka odovzdajú prihlášky na MS 2023 svojej triednej učiteľke najneskôr do 29.09.2022.

      

     Spôsob a forma konania MS

     Skladba predmetov maturitnej skúšky stredných odborných školách:

     a) slovenský jazyk a literatúra

     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (t.j. anglický jazyk alebo nemecký jazyk)

     c) teoretická časť odbornej zložky

     d) praktická časť odbornej zložky (tzv. praktické maturity).

      

     Maturitná skúška je rozdelená na:

     a) externú časť a 

     b) internú časť

      

     Interná časť MS má dve formy – písomnú formu ( prebieha zároveň s externou časťou v marci 2023) a ústnou formou (tzv. ústne maturity v máji 2023).

      

     Predmet

     Úroveň

     Externá časť

     Interná časť a jej formy

     Písomná forma

     Ústna forma

     príprava

     odpoveď

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     -

      

     100 min

      

     150 min

      

     20 min

      

     20 min

     Anglický jazyk

     B2

     120 min

     60 min

     20 min

     20 min

     B1

     100 min

     60 min

     20 min

     20 min

     Nemecký jazyk

     B2

     120 min

     60 min

     20 min

     20 min

     B1

     100 min

     60 min

     20 min

     20 min

     Teoretická časť odbornej zložky

      

     -

      

     -

      

     -

      

     30 min

      

     30 min

     Praktická časť odbornej zložky

      

     -

      

     -

      

     Max, 24 hodín (príprava a výkon)

      

     Hodnotenie a klasifikácia MS

      

     Vyhláška č. 224/2022 Z,z. v znení neskorších predpisov, § 17, ods. 10:

     Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33%  z celkového počtu bodov.

      

     To znamená – žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak

     - z ústnej formy internej časti získa známku 1, 2 alebo 3 a zároveň z externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov alebo z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

     - z ústnej formy internej časti získa známku 4 a zároveň z externej časti MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov a zároveň z písomnej formy internej časti MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov.

      

     Termíny maturitnej skúšky:

     • Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry: 14. marca 2023 (utorok)
     • Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) z anglického aj z nemeckého jazyka: 15. marca 2023 (streda)
     • Praktická časť odbornej zložky : 18.4.2023 – 19.4.2023
     • Ústna forma internej časti MS:  22. 05. - 25. 05. 2023 
     • Náhradný termín EČ a PFIČ MS: 3. – 5. 04.202
     • Opravný termín EČ
     • Opravný termín EČ a PFIČ MS: 5. – 8.09.2023

      

     Viac informácií na:  http://www.nivam.sk

      

     V Nitre 23.09.2022