• Výchovný poradca - JUDr. Durdiaková


      

     Výchovné poradenstvo sa poskytuje v pondelok od 7.15 h do 8.00 h, v utorok od 14.20 h do 15.05 h a vo štvrtok od 14.20 h do 15.05 h, v zborovni.

      

      

     Hlavné úlohy výchovného poradenstva sú zamerané na :

      

     • oblasť výchovy
     • oblasť vzdelávania
     • kariérové poradenstvo
     • program prevencie šikanovania

      

                  V oblasti výchovy  - výchovná práca sa zameriava na prevenciu rizikového správania žiakov, ochranu žiakov pred sociálno-patologickými javmi, pred prejavmi násilia a intolerancie, agresivity, šikanovania, fajčenia, užívania drog a iných návykových látok. Žiaci sú vedení k dodržiavaniu školského poriadku. Správanie žiakov monitorujú všetci pedagógovia na vyučovaní, pri dozoroch cez prestávky, pred vyučovaním i po ňom. Zvláštna pozornosť bude venovaná prejavom šikanovania.

      

     Škola sa zapája do aktivít, ktoré výchovne pôsobia na žiakov, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ako Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Ľudia proti rasizmu, Slovenský červený kríž atď. Pokračuje v spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Súčasťou plánu v oblasti výchovy je účasť na výchovných koncertoch, divadelných predstaveniach, a iných podujatiach,  kde žiaci získavajú výchovné podnety. 

      

     Výchovná práca usmerňuje hodnotovú orientáciu žiakov na zdravý životný štýl, na ochranu života, zdravia, rodiny, humanizmu, tolerancie, rasovej znášanlivosti, zákonnosti, rodovej rovnosti a dobrých medziľudských vzťahov. Dôležité miesto má výchova k ochrane nefajčiarov, multikultúrna výchova, boj proti prejavom extrémizmu. Pedagógovia budú monitorovať správanie žiakov v škole aj na verejnosti a v prípade priestupkov proti školskému poriadku vykonajú rozhovory so žiakmi a s rodičmi, podľa závažnosti za prítomnosti výchovnej poradkyne. V tomto smere rodičom poskytujeme informáciu o možnosti riešiť výchovné problémy s pomocou psychológa NSK, alebo psychologických centier.

      

                  V oblasti vzdelávania – plán na pomoc slabšie prospievajúcim žiakom a problematickým žiakom obsahuje monitorovanie týchto žiakov, individuálny prístup s uplatnením pedagogického taktu, osobné pohovory so žiakmi a rodičmi, individuálne konzultácie. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov budú priebežne sledované a pravidelne vyhodnocované na zasadnutiach pedagogickej rady. Výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučovacích predmetov obsahujú i výchovný zámer. Neprospievanie žiakov oznamujeme rodičom písomne. Opatrenia na zlepšenie prospechu navrhujú príslušné predmetové komisie. Zvýšenú pozornosť venujeme žiakom, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie alebo žijú v sociálne nevýhodnom prostredí. Výchovu a vzdelávanie podporuje krúžková činnosť na škole, zapojenie žiakov do súťaží, olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti.

       

                 V oblasti kariérového poradenstva sa zameriavame najmä na prehlbovanie spolupráce so zamestnávateľmi, približovanie možností duálneho vzdelávania. Žiakom sprostredkúvame informácie o možnostiach zamestnania u zamestnávateľov, štúdia na vysokých školách, najmä na vybraných univerzitách, ktoré profesne nadväzujú na štúdium na obchodnej akadémii. Škola žiakom zabezpečí účasť na prezentáciách zamestnávateľov, vysokých škôl, poskytne dostatok informačných materiálov o možnostiach štúdia na zahraničných i tuzemských vysokých školách. Súčasťou kariérového poradenstva je uvedenie žiakov do sveta práce. Pokračuje spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, žiaci sa naučia ako získať prehľad o podmienkach prijatia na jednotlivé pracovné pozície. Žiaci budú poučení, ako hľadať zamestnanie prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, dostanú informácie o aktuálnej situácii na trhu práce a o službách, ktoré sprostredkúvajú zamestnanie v Európskej únii.

      

                  Program prevencie šikanovania sa realizuje v spolupráci s koordinátorom prevencie. Škola spolupracuje s organizáciami, ktoré sú zamerané na prevenciu patologických javov. Zabezpečuje prednášky pre žiakov prostredníctvom lektorov Národného strediska pre ľudské práva, na tému šikanovanie, kyberšikana. Na webovej stránke školy zverejní SOS linku pomoci. Podnety od žiakov bude prijímať i prostredníctvom komunikačného boxu, umiestneného v priestoroch školy. Súčasťou programu je monitorovanie správania žiakov, pedagogický dozor, dotazník o šikanovaní a jeho vyhodnotenie. V prípade zistenia šikanovania budú vykonané príslušné opatrenia.