• O škole

    •  

     Organizačná štruktúra

     riaditeľka školy: Mgr. Renáta Košovičová, email: riaditelka@oanitra.sk

     zástupkyne: Ing. Silvia Leštinská, email: silvia.lestinska@oanitra.sk

                           Ing. Iveta Svitačová, email: iveta.svitacova@oanitra.sk

     ekonómka školy: Renáta Sailerová, email: sailerova@centrum.sk

     Vedúca ŠJ: Táňa Otrasová, email: jedalen.oa@gmail.com

      

     Profil školy

      

     Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A v dennom štvorročnom štúdiu v odbore 6317 M obchodná akadémia ukončené maturitnou skúškou. Na tradičný 4-ročný študijný odbor nadväzuje od školského roku 2019/2020 pomaturitné špecializačné štúdium 6310 Q financie. Dôraz sa kladie na rozvoj odborných kompetencií spoločne s cudzími jazykmi, vo vyučovaní uplatňujeme obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL). Od septembra 2020 škola ponúkne ako jedna z prvých obchodných akadémií možnosť duálneho vzdelávania v experimentálne overovanom študijnom odbore 6330 K bankový pracovník.

     Absolventi školy sa uplatnia v povolaniach zameraných na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností ako radoví zamestnanci, manažéri strednej úrovne alebo samostatní podnikatelia na spoločnom celoeurópskom trhu práce a sú pripravení aj na štúdium na vysokej škole.  

     Škola je úspešná v získavaní grantov z medzinárodného programu Erasmus+. V roku 2015 sa stala držiteľom Charty Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá jej umožňuje zjednodušený prístup k čerpaniu finančných  prostriedkov EÚ na medzinárodné mobility žiakov v oblasti OVP. Počet žiakov absolvujúcich odbornú prax vo firmách a podnikoch v zahraničí sa každým rokom zvyšuje.

     Odbornosť  a kvalifikovanosť pedagogického zboru je na vysokej úrovni, učitelia si neustále zvyšujú svoje odborné a profesijné kompetencie a  spolupracujú so vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí. Materiálne podmienky škola zlepšuje zapájaním sa do projektov. Víziou školy je transformovať sa na modernú vzdelávaciu inštitúciu s európskym portfóliom a vlastnou  sieťou kvalitných partnerov.