• Stanovy Občianskeho združenia

    • Názov: Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra

     Sídlo: Bolečkova 2, 950 50 Nitra

     IČO: 42047641

      

      

      

     STANOVY

     OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RODIČOV OBCHODNEJ AKADÉMIE NITRA

     podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

      

      

      

     Článok 1

      

     Postavenie Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie Nitra

      

     1. Názov občianskeho združenia je Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra. Oficiálna skratka názvu je OZROA Nitra.
     2. Sídlom občianskeho združenia je: Bolečkova 2, 950 50 Nitra.
     3. Občianske združenie rodičov Obchodnej akadémie Nitra  (ďalej iba “OZROA Nitra“) je dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov a iných dobrovoľných členov. Je registrované v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR.
     4. OZROA Nitra je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.
     5. Činnosť OZROA Nitra sa riadi schválenými stanovami, odporúčaniami Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej iba SRRZ) a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tejto organizácie.
     6. OZROA Nitra sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.
     7. OZROA Nitra je zriadené na dobu neurčitú.

      

      

     Článok 2

      

     Poslanie a úlohy OZROA Nitra

      

     1. Poslaním OZROA Nitra je spolupracovať s vedením školy Obchodnej akadémie v Nitre a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
     2. OZROA Nitra zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce výchovy a vzdelávania žiakov.
     3. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy na základe vzájomného partnerského vzťahu. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
     4. OZROA Nitra rešpektuje právnu subjektivitu školy a problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
     5. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy alebo v orgánoch, ktoré stanovuje zákon (predpis), ktorý túto účasť predpokladá.
     6. Utvára organizačnú štruktúru podľa čl. 3, ktorá zabezpečuje realizáciu poslania úloh OZROA Nitra.

      

     Článok 3

      

     Organizácia OZROA Nitra

      

     1.Organizáciu OZROA Nitra tvorí  rodičovská rada, triedne aktívy, výkonný výbor a revízna komisia, zástupcovia rodičovskej rady v orgánoch školy a účelové skupiny rodičov.

     2.  Rodičovská rada (ďalej iba „RR“)

     1. je najvyšším orgánom OZROA Nitra – je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným čl. 1,  ods. 6.
     2. má funkčné obdobie dva roky, ktoré končí v septembri nasledujúceho školského roka.
     3. schvaľuje zmeny v stanovách a rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaje finančných prostriedkov organizácie v sumách nad € 200,-
     4. volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 5- členný výkonný výbor, predsedu revíznej komisie a zástupcov rodičov v orgánoch školy.
     5. zasadá minimálne dvakrát v školskom roku; jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú členmi, ale prejavia o túto účasť záujem
     6. zasadá mimoriadne, ak ju zvolá výbor na požiadanie vedenia školy alebo skupiny rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad
     7. rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným a vzdelávacím opatreniam vedenia školy
     8. rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov OZROA Nitra
     9. podľa § 663 OZ umožní využívanie majetku OZROA Nitra aj pre nečlenov nájomnou zmluvou – za odplatu. Výšku nájmu určí RR.

      

     3. Triedny aktív (ďalej iba „TA“)

     1. je základným článkom štruktúry OZROA Nitra – vzniká na prvej schôdzi v školskom roku na základe prijatia rodičov do OZROA Nitra (súčasťou TA sú aj rodičia - nečlenovia OZROA Nitra)
     2. zabezpečuje spoluprácu medzi rodičmi a triednym učiteľom
     3. volí predsedu a zástupcov do RR, navrhuje rodičov do účelových skupín a orgánov OZROA Nitra
     4. zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RR
     5. vyberá a odovzdá dohovoreným spôsobom členský príspevok na školský rok
     6. rešpektuje odporúčania a rozhodnutia RR a výkonného výboru
     7. zasadá pravidelne trikrát v školskom roku
     8. zasadá mimoriadne, ako ho zvolá predseda na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa na riešenie vážneho problému
     9. na každom zasadnutí TA sa píše zápisnica.

      

     4. Výkonný výbor (ďalej iba „VV“)

     1. tvorí predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a 5. člen
     2. zabezpečuje výkon rozhodnutí RR a riešenie návrhov a pripomienok členov OZROA Nitra
     3. podáva RR správu o činnosti, správu o hospodárení, správu o stave majetku, správu o činnosti komisií a delegátov OZROA Nitra a pripomienky členov k hospodáreniu
     4. schvaľuje výdavky do výšky € 200,-. Výdavky do € 70,- na jeden účel môže schváliť aj predseda, o čom informuje výkonný výbor na jeho najbližšom zasadaní
     5. po dohode s vedením školy zvoláva zasadnutie RR a jej mimoriadne zasadnutie podľa čl. 3 ods. 2 f
     6. sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom
     7. výkonný výbor zasadá spravidla raz za 2 mesiace. Zasadnutia sa podľa vlastného rozhodnutia alebo pozvania zúčastňuje riaditeľka školy, alebo ňou určený zástupca
     8. výkonný výbor môže na zasadnutie prizvať pedagógov školy a jednotlivých členov - rodičov
     9. člen výkonného výboru zapisuje zo zasadnutia výboru zápisnicu
     10. funkčné obdobie výkonného výboru je dva roky
     11. schvaľuje žiadosť o splátky, zníženie alebo úplné odpustenie príspevku

      

     5.  Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.

     1. predsedu komisie volí rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Členmi komisie sú rodičia, ktorí sa revízie zúčastnia na podnet predsedu komisie. Kontrolu hospodárenia vykonávajú dvakrát v školskom roku pred zasadnutím RR.
     2. Revízna komisia vypracuje správu o výsledku kontroly, ktorú predkladá RR. Funkčné obdobie komisie končí v nasledujúcom školskom roku.

      

     1. Zástupcovia rodičovského zhromaždenia sú členovia OZROA Nitra – rodičia zvolení rodičovskou radou do rady školy alebo do iných orgánov. O svojich aktivitách a rokovaniach informujú rodičovskú radu a výkonný výbor.

      

     1. Účelové skupiny rodičov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce OZROA Nitra so školou pri príprave a organizovaní podujatí väčšieho rozsahu alebo pri riešení osobitných problémov. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na prvom zasadnutí triednych aktívov alebo na výzvu výkonného výboru.

      

     Článok 4

      

     Práva a povinnosti členov OZROA Nitra

      

     1. Členstvo v OZROA Nitra vzniká a obnovuje sa v každom školskom roku zaplatením členského príspevku. Členstvo sa končí, ak sa neobnoví do 30. októbra v novom školskom roku.

      

     1. Členovia OZROA Nitra majú právo:         
      1. voliť orgány organizácie
      2. byť volení do týchto orgánov
      3. vyjadrovať sa k práci školy, podávať pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom
      4. byť informovaní o riešení týchto podmienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a OZROA Nitra týkajúcich sa výchovy a vzdelávania
      5. venovať OZROA Nitra, škole dar (finančný alebo materiálny príspevok)
      6. byť informovaní o výsledkoch svojich detí a ostatných vnútorných otázkach školy v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Zákona o ochrane osobných údajov.
     2. Členovia OZROA Nitra sú povinní:
      1. zúčastňovať sa rokovaní triednych aktívov a orgánov, do ktorých boli zvolení
      2. platiť členské príspevky s ohľadom na počet svojich detí v škole. Výšku príspevku určuje rodičovská rada
      3. rešpektovať ustanovenia týchto stanov
      4. zúčastniť sa riešenia svojej pripomienky, ak o to výkonný výbor požiada.

      

      

     Článok 5

      

     Hospodárenie OZROA Nitra

      

     1. Príjmy OZROA Nitra tvoria členské príspevky, výnosy z akcií OZROA Nitra, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky (nad rámec povinných), dary rodičov vrátane sponzorstva, účelové dary a príspevky a 2% zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby.
     2. Hlavným nástrojom rozdelenia príjmov je rozpočet OZROA Nitra. Na 1. zasadnutí predkladá VV správu o hospodárení za minulý školský rok. Na 2. zasadnutí predkladá VV na schválenie RR rozpočet OZROA Nitra. Vychádza z príjmu z členských príspevkov podľa počtu členov OZROA Nitra.
     3. Ostatné príjmy sa rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne výkonný výbor (do € 200,-) alebo rodičovská rada (nad € 200,-). Spôsob rozdelenia sa uvádza v správe o hospodárení.
     4. Dobrovoľné príspevky venované triednemu aktívu nepodliehajú rozpočtu organizácie. O ich využití rozhoduje triedny aktív.
     5. Účelové príspevky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu, použije výkonný výbor podľa rozhodnutia darcu na požiadanie mu predloží o tom doklady.
     6. Finančné prostriedky OZROA Nitra sa ukladajú vo finančnom ústave (banke) a podpisové právo majú hospodár, zástupca riaditeľa školy – štatutár, predseda RZ.
     7. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov má hospodár OZROA Nitra.
     8. Výdavky tvoria príspevky na kultúrne podujatia, odmeny za prácu vynikajúcim žiakom a absolventom školy, príspevky na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu, na nákup učebných pomôcok, na údržbu školy, výdavky na fungovanie OZROA Nitra a mimoriadne výdavky schválené rodičovskou radou. Uskutočňujú sa v súlade so schváleným rozpočtom.
     9. Čerpanie sa sleduje pravidelne na základe záznamov v peňažnom denníku, ktorý vedie hospodár. Hospodár predkladá denník výkonnému výboru na každom zasadaní. Doklady o hospodárení je povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii.
     10. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve OZROA Nitra, sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár školy. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia raz ročne alebo pri odovzdaní funkcie hospodára.

      

     Článok 6

      

     Záverečné ustanovenia

      

     1. OZROA Nitra zaniká rozhodnutím väčšiny členov. Názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% členov OZROA Nitra. Na základe toho zvolá výkonný výbor mimoriadne záverečné zasadnutie rodičovskej rady, ktorá v mene členov OZROA Nitra potvrdí jeho zánik a zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.
     2. Pri zániku organizácie vykoná rodičovská rada zúčtovanie majetku organizácie, pri ktorom:
      1. sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupina rodičov – členov OZROA Nitra).
      2. zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie alebo odovzdá Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra na výchovno – vzdelávacie účely.
      3. rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu.
     3. Zmeny v stanovách schvaľuje rodičovská rada.
     4. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia na rodičovskej rade OZROA Nitra.