• PK odborných predmetov teoretického vzdelávania

    • Predmetová komisia odborných predmetov teoretického vzdelávania

      

      Názov predmetovej komisie: Predmetová komisia odborných predmetov teoretického vzdelávania

      

     Predseda PK : Ing. Zuzana Krajňáková

      

     Členovia PK:  Ing. Eva Bellová, Ing. Zuzana Buzinkaiová, JUDr. Alžbeta Durdiaková, Ing. Patrícia Halajová, Ing. Ľubomíra Kulháňová, Ing. Danica Lacová, Ing. Katarína Némethová, PhD., Ing. Viera Zlatohlávková, Ing.  Iveta Svitačová 

      

     Patria sem nasledovné odborné predmety teoretického vzdelávania:

     EKONOMIKA – EKN

     MAKROEKONÓMIA – MAK

     EKONOMICKÝ SEMINÁR - EKS

     PRÁVO – PRV

     TOVAROZNALECTVO – TOV

      

     Denné pomaturitné štúdium odbor Financie:

     BANKOVNÍCTVO – BAN

     POISŤOVNÍCTVO – POI

     VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA – VET

     MARKETING SLUŽIEB – MAR

     PODNIKOVÝ  A FINANČNÝ MANAŽMENT – MAN

     OBCHODNÉ A  FINANČNÉ  PRÁVO- OFP

     FINANCIE  A MENA – FM

      

     Okrem odborných predmetov patria do našej PK aj odborné  voliteľné predmety a to:

     VIAC AKO PENIAZE – VAP

     PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU – PCR

      

     Plánované akcie na školský rok 2019/2020:

     1. Odborné exlurzie plánujeme v tomto školskom roku pre:

           2. ročník – Volkswagen Bratislava

          3. ročník – Profesia DAYS Incheba Bratislava 

          4. ročník – Múzeum Baťa Zlín  

          1. ročník – Incheba Danubius Gastro

      

     2. Práca žiakov v krúžkoch:

        Online ekonómia – úvod

       Online ekonómia

       Etika v podnika

      

      

     3. Súťaže žiakov podľa ponuky