• Activity Means Opportunity

     • V uplynulých dňoch  naši žiaci 3. ročníka  participovali v projekte zameranom na zvýšenie motivácie mladých ľudí zaujímať sa o verejné dianie s názvom Activity Means Opportunity.      Takto hodnotia svoju účasť:

      "Sme radi, že sme sa mohli tohto projektu zúčastniť.  Spoznali sme nových ľudí zo zahraničia a ich kultúru. Naučili sme sa ako pracovať v tíme, byť kreatívnejší, správne dávať komplimenty, nebáť sa vyjadriť svoj názor a veľa ďalšieho. V tímoch sme napríklad vymýšľali  krátke scenáre, prezentovali našu krajinu, vyrábali plagáty a organizovali rôzne akcie. Posledný deň sme prezentovali projekt na mimoškolských aktivitách, teda prečo byť alebo nebyť aktívny, na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave. Ak by sme mali možnosť, určite by sme sa zúčastnili podobného projektu znova."
      Projekt sa realizoval z finančného príspevku EK v rámci programu Erasmus+.

     • Program Erasmus+ nám ponúka veľa možností

     • Tentokrát k nám zavítali na výmenu skúseností kolegyne z Vyššej odbornej školy medzinárodného obchodu a Obchodnej akadémie z Jablonca nad Nisou. Spoločne strávené vyučovacie hodiny priniesli aj vďaka blízkym jazykom zaujímavé   interaktívne aktivity, vzájomnú motiváciu a veľa plánov do rozbiehajúcej sa spolupráce. Opäť sa nám podarilo rozšíriť našu medzinárodnú sieť partnerov. Milé stretnutie je dôkazom, že SR a ČR sú si stále veľmi blízke, neexistuje medzi nami geografická ani jazyková bariéra a my veríme, že sa v našich radoch rozšíril počet priaznivcov medzinárodnej spolupráce 

     • ​​​​​​​Pozvánka na deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii

     • Dovoľujeme si deviatakov, záujemcov o štúdium na škole, ich rodičov a všetkých priaznivcov školy pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 19.12.2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. v budove školy na Bolečkovej ulici č. 2 v Nitre- Mlynárciach. 

      Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu, prijímacích skúškach a pripravujeme pre Vás aj zaujímavé workshopy. 

      Tešíme sa na Vás

       

       

     • Súťaž INNOVATION CAMP

     • Dňa 13.11. 2019 sa žiaci, Tímea Výberčiová III.B trieda, Kristína Kudriová III.B trieda,
      Adrián Piterka III.C trieda, Lenka Lačná IV.D tireda, Ema Mičíková IV.C trieda zúčastnili
      celodennej národnej súťaže Innovation Camp.
       
     • OZNAM

     • Vedenie školy oznamuje, že obedy sa budú dočasne odhlasovať na vrátnici v pavilóne D alebo na tel. čísle: 037/ 6580081 

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 18.11.2019 o 17.00 hod. podľa nasledujúceho rozpisu:

      Trieda Pavilón Číslo učebne Poschodie
      I.A B 30 prízemie
      I.B C 134 prízemie
      I.C C 123 prízemie
      I.D C 121 prízemie
      II.A C 124 prízemie
      II.B A 11 1. poschodie vľavo
      II.C A 12 1. poschodie vľavo
      II.D A 9 1. poschodie vľavo
      III.A B 41 1. poschodie vľavo
      III.B B 31 1. poschodie vpravo
      III.C B 29 prízemie
      III.D C 135 prízemie
      IV.A C 122 prízemie
      IV.B B 34 1. poschodie vpravo
      IV.C B 32 1. poschodie vpravo
      IV.D B 28 prízemie

     • Živá knižnica

     • 01. októbra 2019 sa žiaci III.A a III.D zúčastnili sprievodného podujatia 28. ročníka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra – Živá knižnica: príbehy „živých kníh“. Projekt Živá knižnica pomáha žiakom prekonať strach z neznámeho, búra stereotypy a núti mladých ľudí k zamysleniu sa. V neformálnej atmosfére si žiaci vypočuli viaceré zaujímavé životné príbehy osôb, ktoré v spoločnosti často čelia predsudkom a vylúčeniu. Diskusiu zorganizovala organizá cia Amne sty International.

       

      Organizačne zabezpečila: PaedDr. Jan Chlebcová  

     • OZNAM

     • Od 7.10.2019 sa začína rekonštrukcia pavilónu D. Žiadam všetkých žiakov a zamestnancov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov súvisiacich so staveniskom a rekonštrukčnými prácami. Zdržiavať sa v priestoroch vyhradeného staveniska a pod lešením je prísne zakázané!

      R. Košovičová

      riaditeľka školy

       

     • UNIVERSITA MODERNA

     • Dňa 2. októbra 2019 sa naša kolegyňa Ing. Katarína Némethová, PhD. zúčastnilana medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom „UNIVERSITA MODERNA – pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jehoperspektívy. Konferencia sa konala pri príležitosti osláv 55. výročia založeniaKatedry pedagogiky a psychológie a 60. výročia založenia Fakulty ekonomikya manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktívnevystúpila na konferencii s článkom „Využívanie ekonomického softvéru vo výučbeúčtovníctva“.  Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme zviditeľňovať prácu učiteľov odbornýchekonomických predmetov.

      Ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

     • Dňa 16.9. 2019 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31.10.2019.
      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909
      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.
      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu.


      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Zoznam úspešných uchádzačov o grant na vykonanie odbornej praxe v zahraničí v rámci programu Erasmus+ (4. ročník)

     •  

      termín odbornej praxe: 7.10.2019 – 25.10.2019
      Miesto praxe: Mallorca
      Celková výška grantu: 1991,- €

      1. Broňa Horňáková IV.A
      2. Samuel Pavle IV.A
      3. Adriana Ondrejková IV.A
      4. Marcel Szlávik IV.A
      5. Marko Lauko IV.A
      6. Klaudia Kopčeková IV.B
      7. Adam Baláži IV.B
      8. Chen Jie IV.B
      9. Adam Dobrotka IV.B
      10. Matej Zádori IV.B
      11. Peter Varga IV.B
      12. Samuel Beláň IV.C
      13. Šimon Kupec IV.C
      14. Dominika Mutkovičová IV.C
      15. Sofia Ružičková IV.C
      16. Simon Lukáč IV.C
      17. Jarmila Ráczová IV.D
      18. Ena Ye IV.D
      19. Ľuboš Jurčík IV.D
      20. Nicol Záhorská IV.D

     • Výzva pre žiakov 3. a 4. ročníka

     • Na základe schválenia projektu v programe Erasmus+ KA116- Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP s názvom „Rozvoj profesijných zručností v Európe“ majú žiaci 3. a 4. ročníka aj v školskom roku 2O19/2020 možnosť požiadať o poskytnutie grantu na vykonanie odbornej praxe v zahraničných firmách.

      Celková výška schváleného grantu: 106 408,- EUR
      Počet grantov pre žiakov 4. ročníka: 20 Cieľová krajina: Mallorca
      Počet grantov pre žiakov 3. ročníka: 20 Cieľové krajiny: Malta, Fínsko
      Termín na prihlásenie sa záujemcov je do pondelka 09.09.2019 vrátane.

      Záujemcovia odovzdajú na sekretariát školy vytlačený profesijný životopis (CV) a motivačný list v anglickom jazyku a zároveň ich elektronicky zašlú na adresu oanitra@gmail.com, pričom ako predmet správy je nutné uviesť stáž + ročník (3. alebo 4.).
      Neúplné alebo po termíne zaslané materiály budú z výberového konania vylúčené. Okrem predložených materiálov sa budú hodnotiť osobnostné predpoklady, správanie, zapájanie sa do súťaží a projektov, študijné výsledky, aktívny záujem o dianie v škole. Záujemcovia budú o výsledku informovaní na webovej stránke školy najneskôr do 13. 09. 2019.

     • Príhovor riaditeľky školy k otvoreniu šk. roku 2019/2020

     • Milí žiaci, vážené kolegyne, kolegovia a rodičia!

       

      Nemôžem začať svoj príhovor inak ako konštatovaním, že leto ubehlo ako voda a iste budete so mnou súhlasiť. Dva mesiace plné pohody, zábavy a oddychu sú nenávratne preč a kalendár aj počasie hlásia, že je čas vrátiť sa ku každodenným povinnostiam. Verím, že ste ich využili naplno a načerpali dostatok síl a energie do nového školského roka.

      My, učitelia, sme si tiež našli čas na zaslúžený oddych, ale zároveň sme si našli priestor na to, aby sme pre vás pripravili nový školský rok. Som veľmi rada, že aj tento rok máme pre vás novinky. V rámci finančných možností sme spríjemnili a zútulnili priestory školskej jedálne, opravili sme strechu, ktorá zatekala. Niektoré učebne sme zariadili novým, moderným nábytkom. Najviac ma však teší skutočnosť, že v najbližších dňoch sa začne vytúžená rekonštrukcia pavilónu D. Bude sa realizovať za plnej prevádzky, počas vyučovania. Verím, že využitím všetkých priestorov, ktoré má škola k dispozícii túto situáciu zvládneme. Pri tejto príležitosti vás chcem všetkých vopred vyzvať na dôsledné rešpektovanie bezpečnostných pokynov.

      Novinky prichádzajú aj v oblasti zvyšovania kvality nami poskytovaného vzdelávania. Ako jedna z prvých obchodných akadémií na Slovensku prichádzame s možnosťou duálneho vzdelávania. Prinesie absolventom lepšie uplatnenie na trhu práce, lepšie prepojenie teoretického vzdelávania s praxou. Vážim si, že s touto myšlienkou nás oslovili takí významní zamestnávatelia ako Tatra banka a UNIQA GSC Slovakia a vyslovujem presvedčenie, že počet zamestnávateľov bude postupne pribúdať. S cieľom zabezpečiť  kontinuitu vzdelávania otvárame pomaturitné štúdium v odbore Financie a o tri roky zo školy odídu do praxe prví absolventi  s titulom diplomovaný špecialista. Vítam teda na pôde školy  nových členov našej veľkej školskej rodiny- žiakov 1. ročníka 4-ročného študijného odboru obchodná akadémia a zároveň našich pomaturitných študentov.

      Spolupráca so svetom práce  však nie je iba o skvalitňovaní vyučovania. Chcem sa pri tejto príležitosti verejne poďakovať vedeniu Tatra banky a.s., ktoré sa rozhodlo našej škole pomáhať aj v oblasti materiálno- technického zabezpečenia. Poskytli nám množstvo moderného nábytku a 20 počítačov, ktoré nahradili naše pôvodné. Poďakovanie patrí aj rodičom, predovšetkým pánovi  Tóthovi, majiteľovi  Železiarstva Tóth a pánovi Debnárovi, majiteľovi  autodopravy, ktorí nám pomohli darované zariadenie doviezť do budovy školy.

      Aj tento školský rok bude zaujímavý a plný rôznych možností. Budeme pokračovať v bohatej projektovej činnosti. Budete mať možnosť získať certifikát ECDL, tzv. vodičák na počítače, zapojiť sa do projektov programu Junior Achievement Slovensko, pokračovať bude strategické partnerstvo so školami zo zahraničia. Realizovať budeme aj odbornú prax v zahraničí, pričom tento rok budú mať možnosť vycestovať za pracovnými skúsenosťami žiaci 3. aj 4. ročníka. Naši učitelia pre vás pripravujú množstvo aktivít, ktoré zlepšia nielen vaše odborné zručnosti, ale aj zručnosti a kompetencie sociálne, ktoré sú na trhu práce vyhľadávané a cenené zamestnávateľmi  čoraz viac.

      Ktosi múdry raz povedal, že naučenie sa nie je výsledkom vyučovania niekým iným, ale je výsledkom činnosti žiakov. Prajem vám, milí žiaci, aby ste hneď na úvod školského roka našli svoju vlastnú motiváciu, ktorá vás povedie k aktívnemu vzdelávaniu, aby vám po celý rok vydržala a vzdelanie otváralo dvere do života. Týmto pokladám školský rok 2019/2020 za otvorený.

       

      Mgr. Renáta Košovičová

      riaditeľka školy