• Výsledky prijímacieho konania

     • Vážení rodičia,

      Aktualizovali sme výsledkovú listinu dňa 13.5. 2021.

      Žiadame zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby zaslali potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium do 14.5. 2021. 

      6317 M obchodná akadémia

      6330 K bankový pracovník.

      Vo výsledkovej listine sa viete orientovať podľa kódu, ktorý sme Vám zaslali v pozvánke na prijímacie pohovory.

       Žiaci, ktorí boli prijatí na štúdium do I. ročníka, sú podľa Usmernenia MŠVVaV povinní záväzne potvrdiť škole, či na štúdium nastúpia alebo nenastúpia. Potvrdenie možno zaslať škole buď prostredníctvom aplikácie Edupage alebo na podpísanom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť nižšie a poslať ho emailom na oanitra@gmail.com. Zašlite ho, prosím, obratom.

      Poradie uchádzačov sa bude posúvať po nenastúpení niektorých prijatých žiakov. Aby sme vedeli rýchlo reagovať, potrebujeme s Vami komunikovať. Sledujte preto, prosím, webovú stránku školy, Vaše Edupage konto, ako aj emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.  

      Rozhodnutia Vám budú zaslané elektronicky. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium, sa môže voči rozhodnutiu odvolať riaditeľke školy. Vzor odvolania proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí si môžete stiahnuť v prílohe.  Odvolanie môžete doručiť cez informačný systém základnej školy   EduPage,  emailom na oanitra@gmail.com, alebo priniesť ho osobne na sekretariát školy v čase od 8.00 do 15.00 hod. Nezabudnite, prosím, uviesť v odvolaní číslo rozhodnutia.

      Ďakujeme, že správnou  komunikáciou s nami umožníte hladký a rýchly priebeh prijímacieho konania.

     • Filmová projekcia SPÝTAJ SA VAŠICH

     • Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu si žiaci druhého ročníka pozreli online dokumentárny film, ktorý nám poskytla nezisková iniciatíva SPÝTAJ SA VAŠICH v rámci Projektu ‘Spýtaj sa vašich 89’ .

      Film je pomôckou, ako porozumieť našej histórii, spoločenskej zmene, ktorú predstavuje revolúcia v novembri  1989.

      Žiaci mali možnosť vidieť konfrontáciu názorov na historické udalosti, na obdobie pred a po revolúcii, na úroveň súčasnej demokracie.

      Film sme využili aj ako podklad pre podnetnú domácu medzigeneračnú debatu na tému ako sloboda, socializmus, zatvorené hranice, očakávania a sklamania. Žiaci mali za úlohu urobiť rozhovor s príbuznými a zmapovať ich názory na obdobie pred a po revolúcii. Orientovať sa v spleti informácií aj dezinformácií, vidieť javy z rôznych uhlov pohľadu zaujať stanovisko a vyjadriť vlastné postoje a názory- k tomuto smerovala diskusia po filme.

      Aj teraz zažívame časy, ktoré budú z pohľadu histórie zaujímavé, pretože priniesli zmenu vo fungovaní našej spoločnosti- KORONA, núdzový stav, obmedzovanie slobôd. Dochádza k polarizácii názorov, dôležitú úlohu zohráva kritické myslenie. Prispieť k jeho rozvoju mal za cieľ aj tento projekt.

     • Európa v klimatickej pohotovosti

     • Online diskusné fórum, 13.11. 202

      Ako sa stať klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050?

      Ako sa správať udržateľne k prírode?

      Aké sú riešenia klimatickej krízy prepojením zelenej a digitálnej transformácie?

      Čo je to klimatická núdza?

      Ako sa dá predchádzať energetickej chudobe ľudí?

      Čo znamená uhlíková neutralita v ekonomike?

      Žiaci I.C  a III.A triedy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií v online diskusnom fóre Európa v klimatickej pohotovosti. Poslanci Európskeho parlamentu Róbert Hajšel, Martin Mojsík, Ivan Štefanec a Michal Wiezik diskutovali so študentmi o environmentálnej stratégii, o  projekte bioplastov na Slovensku,  ako i  vlastnej aktivite a zodpovednosti voči životnému prostrediu. Žiaci kládli svoje otázky cez aplikáciu Sli.do # klima 2020.

      Tematické zameranie online diskusie a aktívna účasť študentov vhodne rozvíja a podporuje činnosti v rámci medzinárodného projektu piatich štátov “For a sustainable world, not the climate, change yourself!”

     • Kam po strednej

     • Dobrý deň,

      radi by sme Vás informovali, že bolo vydané ďalšie číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je pomôcť stredoškolákom pri výbere vysokej školy.

      Téma októbrového čísla je zameraná na štúdium prírodných vied, v časopise sú však informácie aj o štúdiu iných odborov. 

      Časopis nájdete aj na tejto webstránke.

     • Dôležitý oznam

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu od pondelka 12.10. 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie. Pokyny boli všetkým žiakom poslané cez Edupage a budú priebežne dopĺňané. 

      Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy

     • UPOZORNENIE

     • Vedenie školy informuje, že sú potvrdené dva pozitívne prípady na ochorenie Covid-19. Škola  sa nachádza v červenej fáze. 

      Žiadame o prísne dodržiavanie všetkých hygienických opatrení! 

      Ďalej postupujeme podľa manuálu zverejneného na stránke ministerstva školstva.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

      Dňa 23.9. 2020 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka. Žiaci 4. ročníka platia 10,- €.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31.10.2020.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu .

      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Výsledok voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vo voľbe zástupcov rodičov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra boli dňa 23.9.2020 zvolení rodičia:

      1.  Ing. Königová Jana  ( I.A)

      2.  Mgr., Ing. Pavelková Adriana,PhD.  (I.D)

      3. p. Čulíková Silvia (I.K)

     • Pokyny pre žiakov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra k organizácii a priebehu vyučovania od 16.9.2020 platné počas zelenej fázy

     •  

       

      Od 16.9.2020 sa škola riadi opatreniami podľa fázy, v ktorej sa nachádza.

      Aktuálne sme v zelenej fáze.

       

      1. Žiak s príznakmi Covid-19 nevstupuje do budovy školy. Zostáva doma a telefonicky kontaktuje svojho lekára.

      2. Žiaci sú povinní nosiť rúška počas celého pobytu v škole, vrátane vyučovacích hodín. Mimo školy sa riadia platnými nariadeniami hygienikov.

      3. Naďalej platí zásada R-O-R ( rúška- odstup- ruky).

      4. Príchod do školy pokračuje podľa usmernení zo začiatku roka:

                  1.-2. ročník – 7.30 až 7.45 hod.

                  3.-4. ročník- 7.45 až 7.55 hod.

      5. Vyučovať sa bude podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do počítačových a odborných miestností si žiak povinne dezinfikuje ruky a postupuje podľa pokynov vyučujúceho.

      6. Odporúčame žiakom, aby so sebou nosili vlastný dezinfekčný prostriedok, ktorý majú stále poruke a môžu ho použiť ihneď po vystúpení z dopravného prostriedku.

      7. Žiak, ktorý nebol v škole 3 a viac dní, je povinný priniesť zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Opatrenie sa vzťahuje na 3 kalendárne dni vrátane víkendov. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke školy v časti Tlačivá na stiahnutie.

      Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

       

      R. Košovičová

      riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Aktualizácia

     • V časti Tlačivá na stiahnutie sme aktualizovali Vyhlásenie žiaka_ zákonného zástupcu po 3-dňovej absencii.

     • Dôležitá informácia pre rodičov

     • Riaditeľka školy v spolupráci s Radou rodičov vyhlasuje  na základe vyhlášky č. 291/2004 Z. z. MŠ VVaŠ SR voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra.

      Pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení je navrhovaný nasledujúci postup:

      21. 09.2020 o 16.00 hod Zasadnutie Rodičovskej rady- príprava voľby (volebná, návrhová a mandátna komisia, príprava hlasovacích lístkov)

      23.09.2020 o 16.00 hod – Voľby do Rady školy v areáli školy

      V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, druhý  termín voľby bude 23.09. 2020 o 16.20 hod.

      Kandidáti sa môžu prihlásiť do 18.9 2020 vyplnením tlačiva a zaslaním oskenovanej kópie emailom na oanitra @gmail.com alebo zaslaním originálu riadnou poštou.  

       

      V prípade zmien Vás budeme informovať.  Sledujte prosím našu webovú stránku.

       

       

     • OZNAM

     • Vedenie školy upozorňuje žiakov, že naďalej je potrebné dodržiavať všetky nariadené opatrenia vrátane nosenia rúška počas vyučovania.  

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Varíme až od 16.9.2020!!!

      Žiadame žiakov, aby v rámci pandémie COVID 19,  dodržiavali pokyny.

      Stravu prosíme uhrádzať do 20. dňa v mesiaci, mesiac vopred na účet 

      SK 16 8180 0000 0070 0030 8306

      Cena stravného je 1,61 €. 

      Šeky budú deťom vydané vždy  do 5. dňa v mesiaci.

      Odhlásiť sa z obedu je možné deň vopred do 13,00 hod, v pondelok do 7,00 hod. 

      Na odhlasovanie prosím používať terminál priamo v školskej jedálni resp. odhlásiť telefonicky alebo mailom.

      Prihláška na stiahnutie TU

      Kontakt: 037 7736891, mail: jedalen.oa@gmail.com

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     •  

                          Utorok  10. 00 – 12. 00 hod.

                          Štvrtok 10. 00 – 12. 00 hod.

       

      Žíaci si môžu vyzdvihnúť zaplatené  licenčné známky k ISIC preukazom na sekretariáte školy počas uvedených úradných hodín.

       

      Všetkým prajeme príjemné a pokojné letné prázdniny plné slnka a pohody.  

     • Prijímacie konanie v ďalšom termíne

     • Oznamujeme záujemcom o štúdium, že riaditeľka školy rozhodla o konaní prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnené miesta v študijnom odbore 6330 K bankový pracovník.

      Počet voľných miest: 3

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého podá do 19. júna 2020  riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

      Prihláška môže byť podaná iba v prípade, že žiak nebol prijatý do žiadneho študijného/učebného odboru v 1. kole a neodovzdal záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na žiadnej škole.

      Prijímacie konanie sa uskutoční od 20.6 2020 do 23.6. 2020

      Riaditeľka školy zašle rozhodnutie o výsledku konania do 25.6. 2020.

      Uchádzač zašle škole záväzné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení do 30.6. 2020

      Pre prijímacie konanie v 2. termíne platia rovnaké kritériá ako v predchádzajúcom kole.

     • Informácia o prijímacom konaní na školský rok 2020/2021

     • Posledná aktualizácia 10.6.2020

      Aktuálny stav prijímacieho konania  je nasledovný:

       

      študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

      Počet zapísaných uchádzačov: 80

      Počet voľných miest: 0

       

      študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet zapísaných uchádzačov: 17

      Počet voľných miest: 3

       

      Detailné informácie nájdete vo výsledkovej listine v module Prijímacie konanie. 

       

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí s nami komunikovali a splnili si svoju povinnosť zaslať potvrdenie o nastúpení/nenastúpení.