• Dôležitý oznam

     • Na základe rozhodnutia krízového štábu od pondelka 12.10. 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie. Pokyny boli všetkým žiakom poslané cez Edupage a budú priebežne dopĺňané. 

      Mgr. Renáta Košovičová, riaditeľka školy

     • UPOZORNENIE

     • Vedenie školy informuje, že sú potvrdené dva pozitívne prípady na ochorenie Covid-19. Škola  sa nachádza v červenej fáze. 

      Žiadame o prísne dodržiavanie všetkých hygienických opatrení! 

      Ďalej postupujeme podľa manuálu zverejneného na stránke ministerstva školstva.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

      Dňa 23.9. 2020 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka. Žiaci 4. ročníka platia 10,- €.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31.10.2020.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu .

      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Výsledok voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vo voľbe zástupcov rodičov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra boli dňa 23.9.2020 zvolení rodičia:

      1.  Ing. Königová Jana  ( I.A)

      2.  Mgr., Ing. Pavelková Adriana,PhD.  (I.D)

      3. p. Čulíková Silvia (I.K)

     • Pokyny pre žiakov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra k organizácii a priebehu vyučovania od 16.9.2020 platné počas zelenej fázy

     •  

       

      Od 16.9.2020 sa škola riadi opatreniami podľa fázy, v ktorej sa nachádza.

      Aktuálne sme v zelenej fáze.

       

      1. Žiak s príznakmi Covid-19 nevstupuje do budovy školy. Zostáva doma a telefonicky kontaktuje svojho lekára.

      2. Žiaci sú povinní nosiť rúška počas celého pobytu v škole, vrátane vyučovacích hodín. Mimo školy sa riadia platnými nariadeniami hygienikov.

      3. Naďalej platí zásada R-O-R ( rúška- odstup- ruky).

      4. Príchod do školy pokračuje podľa usmernení zo začiatku roka:

                  1.-2. ročník – 7.30 až 7.45 hod.

                  3.-4. ročník- 7.45 až 7.55 hod.

      5. Vyučovať sa bude podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do počítačových a odborných miestností si žiak povinne dezinfikuje ruky a postupuje podľa pokynov vyučujúceho.

      6. Odporúčame žiakom, aby so sebou nosili vlastný dezinfekčný prostriedok, ktorý majú stále poruke a môžu ho použiť ihneď po vystúpení z dopravného prostriedku.

      7. Žiak, ktorý nebol v škole 3 a viac dní, je povinný priniesť zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Opatrenie sa vzťahuje na 3 kalendárne dni vrátane víkendov. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke školy v časti Tlačivá na stiahnutie.

      Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

       

      R. Košovičová

      riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Aktualizácia

     • V časti Tlačivá na stiahnutie sme aktualizovali Vyhlásenie žiaka_ zákonného zástupcu po 3-dňovej absencii.

     • Dôležitá informácia pre rodičov

     • Riaditeľka školy v spolupráci s Radou rodičov vyhlasuje  na základe vyhlášky č. 291/2004 Z. z. MŠ VVaŠ SR voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra.

      Pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení je navrhovaný nasledujúci postup:

      21. 09.2020 o 16.00 hod Zasadnutie Rodičovskej rady- príprava voľby (volebná, návrhová a mandátna komisia, príprava hlasovacích lístkov)

      23.09.2020 o 16.00 hod – Voľby do Rady školy v areáli školy

      V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, druhý  termín voľby bude 23.09. 2020 o 16.20 hod.

      Kandidáti sa môžu prihlásiť do 18.9 2020 vyplnením tlačiva a zaslaním oskenovanej kópie emailom na oanitra @gmail.com alebo zaslaním originálu riadnou poštou.  

       

      V prípade zmien Vás budeme informovať.  Sledujte prosím našu webovú stránku.

       

       

     • OZNAM

     • Vedenie školy upozorňuje žiakov, že naďalej je potrebné dodržiavať všetky nariadené opatrenia vrátane nosenia rúška počas vyučovania.  

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Varíme až od 16.9.2020!!!

      Žiadame žiakov, aby v rámci pandémie COVID 19,  dodržiavali pokyny.

      Stravu prosíme uhrádzať do 20. dňa v mesiaci, mesiac vopred na účet 

      SK 16 8180 0000 0070 0030 8306

      Cena stravného je 1,61 €. 

      Šeky budú deťom vydané vždy  do 5. dňa v mesiaci.

      Odhlásiť sa z obedu je možné deň vopred do 13,00 hod, v pondelok do 7,00 hod. 

      Na odhlasovanie prosím používať terminál priamo v školskej jedálni resp. odhlásiť telefonicky alebo mailom.

      Prihláška na stiahnutie TU

      Kontakt: 037 7736891, mail: jedalen.oa@gmail.com

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin

     •  

                          Utorok  10. 00 – 12. 00 hod.

                          Štvrtok 10. 00 – 12. 00 hod.

       

      Žíaci si môžu vyzdvihnúť zaplatené  licenčné známky k ISIC preukazom na sekretariáte školy počas uvedených úradných hodín.

       

      Všetkým prajeme príjemné a pokojné letné prázdniny plné slnka a pohody.  

     • Prijímacie konanie v ďalšom termíne

     • Oznamujeme záujemcom o štúdium, že riaditeľka školy rozhodla o konaní prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnené miesta v študijnom odbore 6330 K bankový pracovník.

      Počet voľných miest: 3

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého podá do 19. júna 2020  riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

      Prihláška môže byť podaná iba v prípade, že žiak nebol prijatý do žiadneho študijného/učebného odboru v 1. kole a neodovzdal záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na žiadnej škole.

      Prijímacie konanie sa uskutoční od 20.6 2020 do 23.6. 2020

      Riaditeľka školy zašle rozhodnutie o výsledku konania do 25.6. 2020.

      Uchádzač zašle škole záväzné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení do 30.6. 2020

      Pre prijímacie konanie v 2. termíne platia rovnaké kritériá ako v predchádzajúcom kole.

     • Informácia o prijímacom konaní na školský rok 2020/2021

     • Posledná aktualizácia 10.6.2020

      Aktuálny stav prijímacieho konania  je nasledovný:

       

      študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

      Počet zapísaných uchádzačov: 80

      Počet voľných miest: 0

       

      študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet zapísaných uchádzačov: 17

      Počet voľných miest: 3

       

      Detailné informácie nájdete vo výsledkovej listine v module Prijímacie konanie. 

       

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí s nami komunikovali a splnili si svoju povinnosť zaslať potvrdenie o nastúpení/nenastúpení.

     • ISIC karta pre študentov

     • Žiaci, ktorí majú záujem objednať známku k ISIC preukazu cez školu, zaplatia 10,- € na účet
      v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493 do 19. 6. 2020. Naša škola bude
      objednávať známky dňa 22. 6. 2020.

      Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :
      - špecifický symbol platby pridelený škole : 386911
      - variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
      - do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a
      názov školy
      Známku bude možné prevziať na sekretariáte školy dňa 30.6. 2020.


      List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf​​​​​​​

     • Úradné hodiny

     • Oznamujeme žiakom a rodičom, že úradné hodiny na sekretariáte školy budú od 1.6.2020:
      streda: od 10.00 – 12.00 hod
      piatok: od 10.00 – 12.00 hod

     • Informácia o prijímacom konaní

     • Vážení rodičia, 

      rozhodnutia o prijatí/neprijatí už boli odoslané. 

      Ak je Vaše dieťa prijaté, pošlite nám, prosím, obratom vyplnené potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na štúdium. Potvrdenie je záväzné a nedá sa presunúť na inú školu.

      Ak ste v zozname medzi neprijatými a máte záujem o štúdium na našej škole, pošlite nám, prosím, obratom odvolanie, v ktorom uvediete číslo rozhodnutia o neprijatí. Podať odvolanie predtým, ako Vám je doručené rozhodnutie, nie je možné. 

      Na základe doručených potvrdení o nastúpení alebo nenastúpení budeme posúvať čiaru výslednej listiny a skutočný stav aktualizovať. Prosíme Vás preto, aby ste nám zasielali potvrdenia aj v prípade, že uchádzač nastupuje na inú školu. 

      Ďakujeme, že nám  zopovedným a ohľaduplným prístupom pomôžete aktualizovať informácie pre tých, ktorí na ne stále čakajú.