• Výzva pre žiakov 3. a 4. ročníka

     • Na základe schválenia projektu v programe Erasmus+ KA116- Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP s názvom „Rozvoj profesijných zručností v Európe“ majú žiaci 3. a 4. ročníka aj v školskom roku 2O19/2020 možnosť požiadať o poskytnutie grantu na vykonanie odbornej praxe v zahraničných firmách.

      Celková výška schváleného grantu: 106 408,- EUR
      Počet grantov pre žiakov 4. ročníka: 20 Cieľová krajina: Mallorca
      Počet grantov pre žiakov 3. ročníka: 20 Cieľové krajiny: Malta, Fínsko
      Termín na prihlásenie sa záujemcov je do pondelka 09.09.2019 vrátane.

      Záujemcovia odovzdajú na sekretariát školy vytlačený profesijný životopis (CV) a motivačný list v anglickom jazyku a zároveň ich elektronicky zašlú na adresu oanitra@gmail.com, pričom ako predmet správy je nutné uviesť stáž + ročník (3. alebo 4.).
      Neúplné alebo po termíne zaslané materiály budú z výberového konania vylúčené. Okrem predložených materiálov sa budú hodnotiť osobnostné predpoklady, správanie, zapájanie sa do súťaží a projektov, študijné výsledky, aktívny záujem o dianie v škole. Záujemcovia budú o výsledku informovaní na webovej stránke školy najneskôr do 13. 09. 2019.

     • Príhovor riaditeľky školy k otvoreniu šk. roku 2019/2020

     • Milí žiaci, vážené kolegyne, kolegovia a rodičia!

       

      Nemôžem začať svoj príhovor inak ako konštatovaním, že leto ubehlo ako voda a iste budete so mnou súhlasiť. Dva mesiace plné pohody, zábavy a oddychu sú nenávratne preč a kalendár aj počasie hlásia, že je čas vrátiť sa ku každodenným povinnostiam. Verím, že ste ich využili naplno a načerpali dostatok síl a energie do nového školského roka.

      My, učitelia, sme si tiež našli čas na zaslúžený oddych, ale zároveň sme si našli priestor na to, aby sme pre vás pripravili nový školský rok. Som veľmi rada, že aj tento rok máme pre vás novinky. V rámci finančných možností sme spríjemnili a zútulnili priestory školskej jedálne, opravili sme strechu, ktorá zatekala. Niektoré učebne sme zariadili novým, moderným nábytkom. Najviac ma však teší skutočnosť, že v najbližších dňoch sa začne vytúžená rekonštrukcia pavilónu D. Bude sa realizovať za plnej prevádzky, počas vyučovania. Verím, že využitím všetkých priestorov, ktoré má škola k dispozícii túto situáciu zvládneme. Pri tejto príležitosti vás chcem všetkých vopred vyzvať na dôsledné rešpektovanie bezpečnostných pokynov.

      Novinky prichádzajú aj v oblasti zvyšovania kvality nami poskytovaného vzdelávania. Ako jedna z prvých obchodných akadémií na Slovensku prichádzame s možnosťou duálneho vzdelávania. Prinesie absolventom lepšie uplatnenie na trhu práce, lepšie prepojenie teoretického vzdelávania s praxou. Vážim si, že s touto myšlienkou nás oslovili takí významní zamestnávatelia ako Tatra banka a UNIQA GSC Slovakia a vyslovujem presvedčenie, že počet zamestnávateľov bude postupne pribúdať. S cieľom zabezpečiť  kontinuitu vzdelávania otvárame pomaturitné štúdium v odbore Financie a o tri roky zo školy odídu do praxe prví absolventi  s titulom diplomovaný špecialista. Vítam teda na pôde školy  nových členov našej veľkej školskej rodiny- žiakov 1. ročníka 4-ročného študijného odboru obchodná akadémia a zároveň našich pomaturitných študentov.

      Spolupráca so svetom práce  však nie je iba o skvalitňovaní vyučovania. Chcem sa pri tejto príležitosti verejne poďakovať vedeniu Tatra banky a.s., ktoré sa rozhodlo našej škole pomáhať aj v oblasti materiálno- technického zabezpečenia. Poskytli nám množstvo moderného nábytku a 20 počítačov, ktoré nahradili naše pôvodné. Poďakovanie patrí aj rodičom, predovšetkým pánovi  Tóthovi, majiteľovi  Železiarstva Tóth a pánovi Debnárovi, majiteľovi  autodopravy, ktorí nám pomohli darované zariadenie doviezť do budovy školy.

      Aj tento školský rok bude zaujímavý a plný rôznych možností. Budeme pokračovať v bohatej projektovej činnosti. Budete mať možnosť získať certifikát ECDL, tzv. vodičák na počítače, zapojiť sa do projektov programu Junior Achievement Slovensko, pokračovať bude strategické partnerstvo so školami zo zahraničia. Realizovať budeme aj odbornú prax v zahraničí, pričom tento rok budú mať možnosť vycestovať za pracovnými skúsenosťami žiaci 3. aj 4. ročníka. Naši učitelia pre vás pripravujú množstvo aktivít, ktoré zlepšia nielen vaše odborné zručnosti, ale aj zručnosti a kompetencie sociálne, ktoré sú na trhu práce vyhľadávané a cenené zamestnávateľmi  čoraz viac.

      Ktosi múdry raz povedal, že naučenie sa nie je výsledkom vyučovania niekým iným, ale je výsledkom činnosti žiakov. Prajem vám, milí žiaci, aby ste hneď na úvod školského roka našli svoju vlastnú motiváciu, ktorá vás povedie k aktívnemu vzdelávaniu, aby vám po celý rok vydržala a vzdelanie otváralo dvere do života. Týmto pokladám školský rok 2019/2020 za otvorený.

       

      Mgr. Renáta Košovičová

      riaditeľka školy

     • Oznam

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa bude konať v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00 hod. v areáli školy. Tešíme sa na Vás. 

      Zamestnanci školy

     • POĎAKOVANIE

     • Vedenie školy vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým žiakom, pedagógom a rodičom, ktorí sa pod profesionálnym vedením PaedDr. Chlebcovej zapojili do prípravy a organizovania slávnostnej akadémie pri príležitosti 100. výročia založenia školy.

      Špeciálne poďakovanie patrí účinkujúcim, ktorý nám pripravili nezabudnuteľný umelecký zážitok.

      Na záver ďakujem Hypermarketu Tesco,  spoločnosti Tauris a p. Ristovi, majiteľovi školského bufetu, ktorí nám zabezpečili chutné pohostenie a pomohli tak dotvoriť skvelú slávnostnú atmosféru.

      Vážime si všetkých, ktorí  nás prišli podporiť a povzbudiť a prajeme slnečné leto, plné pohody a oddychu.

      Mgr. Renáta Košovičová

      riaditeľka školy

     • História pod holým nebom

     • VIA HISTORICA – šermiarsko-divadelná „kumpánia“ nás 19. júna previedla ďalšou z etáp histórie nášho národa. Priblížila nám obdobie bojov o uhorský trón, tureckú expanziu, tridsaťročnú vojnu a protihabsburské povstania.
       
     • OZNAM

     • 24.06.2019 sa uskutoční slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy.

      Lístky si môžete zakúpiť v dňoch 11.06.2019 – 14.06.2019 počas obednej prestávky v učebni 135 a na sekretariáte školy a sú v hodnote 3 EUR, 4 EUR a 5 EUR.

      Tešíme sa na Vás

     • NAŠE MESTO 2019

     • Dnes prebieha dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto 2019 - dobrovoľníci z radov zamestnancov Tatra banky nám pomáhajú zveľadiť prevádzkové miestnosti v hlavnej budove školy.
     • Čítajme si

     • 30. mája 2019 sa 248 žiakov školy zapojilo do dvanásteho ročníka čitateľského maratónu „Čítajme si“. Naším cieľom bolo podporiť záujem o knihy a čítanie, motivovať žiakov k návštevám knižníc. Čitateľský maratón organizuje Linka detskej istoty. Krstnou mamou projektu je Oľga Feldeková

     • Oznam

     • Dňa 24. júna 2019 sa v Divadle Andreja Bagara uskutoční slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia školy. Lístky na akadémiu sú v predaji na sekretariáte školy a u žiakov II.A, II.B a II.C triedy.

       

     • Medzinárodná súťaž Social Innovation Relay

     •  

      Žiaci I.C triedy Lenka Kocková, Patrik Kmeťo, Samuel Slezák, Katarína Tancíková sa zúčastnili súťaže Social Innovation Relay. 
       

      Ide o medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.
      Súťaž v danom projekte je zameraná na tvorbu inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne problémy v spoločnosti.
      Súťaž má niekoľko fáz. Naši žiaci úspešne absolvovali:
      □ Registráciu tímu. Bolo registrovaných 272 tímov.
      □ Kvíz o sociálnom podnikaní, kde bolo potrebné dosiahnuť minimálne 80% úspešnosti testu.
      □ Prvotný podnikateľský nápad.
      □ Menovaní žiaci boli z neho vybratí do TOP 20 tímov s najlepším nápadom.
      □ Rozvinutý podnikateľský nápad.
      □ Z neho bol náš tím vybraný do TOP 10 tímov, ktoré postúpili do národného finále v Bratislave. Hoci z neho už ďalej nepostúpili, dosiahli veľký úspech aj vzhľadom k tomu, že sú to prváci /boli najmladší tím/ a súťažili s 18 až 19 ročnými žiakmi.

      Prepracovať sa do TOP 10 spomedzi 272 registrovaných tímov, je krásne umiestnenie. Blahoželáme!

     • Dotazník

     • Keďže od 1. júna si budú môcť všetci žiaci predlžovať platnosť preukazu na nasledujúci školský rok, je pripravený krátky dotazník  k obnove platnosti ISIC/EURO26.

      V mene CKM SYTS držteľov preukazu ISIC žiadame ve o vyplnenie dotazníka.

       

       

     • Branný súboj študentov

     • 7. 5. 2019
      Družstvo OA Nitra:  Klaudia Kopčeková, Šimon Kupec, Marián Grman, Andrej Adámek, Ľubomír Šoky
      Vedúci družstva: Mgr. Libuše Drotárová

      Žiaci sa umiestnili na výbornom 5. mieste 
      Blahoželáme
     • Oznam

     • Vedenie školy oznamuje, že dňa 13. 5. 2019 budú mať žiaci 1. a 2. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Svet v ohrození

     • Dňa 11. 04. 2019 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže Svet v ohrození, ktoré je vyhodnotením najlepších projektov v rámci Globálneho rozvojového vzdelávania.
     • Deň narcisov

     • Dňa 11. apríla 2019 sa konala verejná finančná zbierka na pomoc onkologicky chorým pacientom, pod názvom Deň narcisov. Zbierku organizovala Liga proti rakovine. Do tejto charitatívnej akcie sa aktívne zapojili aj žiaci z III. ročníka našej školy.
      Všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli, ďakujeme.
     • Matematický Klokan

     • Dňa 21. marca 2019 sa konalo celoslovenské kolo v súťaži Matematický Klokan. 
      Najlepšie obstáli Samuel Slezák z I.C, ktorý získal 83,3%, Natália Péliová z II.A a Ema Kóšová z II.D, ktoré získali zhodne 70,8% a Ema Ďurišová 70%.

      Srdečne blahoželáme
     • Veľkonočný turnaj

     •    MIX VOLEJBAL
      "Športom za Euròpu"

      Turnaja sa zúčastnilo 42 žiakov a žiačok

      Vysledky:  
      1. miesto      3. ročník
      2.   "             1. ročník
      3.   "              4. ročník
      4.   "              2. ročník