• Informácia pre rodičov

     • Dňa 20. 9. 2021 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka.

      Za žiaka IV. ročníka sa platí znížený príspevok vo výške 10,- €

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31. 10. 2021.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Finančné prostriedky budú, ako aj po minulé roky,  použité na skvalitnenie výchovno-  vzdelávacieho procesu.

      Za Váš príspevok vopred ďakujeme.

     • Triedne schôdzky rodičovského združenia

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa budú konať dňa 20.9.2021 o 17.00 hod. online formou. Pozvánky spoločne s odkazom na pripojenie budú zaslané prostredníctvom triednych učiteľov.

      Po skončení triednych schôdzok o 18.15 hod. sa bude online formou konať zasadnutie Rodičovskej rady OZ ROA.

     • VYDÁVANIE OBJEDNANÝCH ANTIGÉNOVÝCH SAMOTESTOV

     • Sady AG testov na použitie v domácom prostredí, ktoré boli objednané na základe zisteného záujmu sa budú vydávať na Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra nasledovne:

       
      06.09.2021 (v pondelok) od 14:00 hod. do 17:00 hod.

      07.09.2021 (v utorok) od 08:30 hod. do 17:00 hod.

      08.09.2021 (v stredu) od 08:30 hod. do 17.00 hod.

      Vydávanie testov bude zabezpečené pri vstupe do školy, vyzdvihnúť testy za neplnoletého žiaka môže len jeden zo zákonných zástupcov oproti podpisu na preberacom protokole triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R a hygienické opatrenia.
      Plnoletí žiaci si testy vyzdvihnú u svojho triedneho učiteľa.

     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

     •  

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      Na komunikáciu s externými osobami využívame telefonickú a emailovú formu.