• Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

     • Prijímacie skúšky - 2.5.2022 a 9.5.2022

      Prezentácia: 7.30 hod. Uchádzač sa preukáže občianskym preukazom / preukazom poistenca zdravotnej poisťovne

      Začiatok prijímacích skúšok: 8.00 hod.

      Povolené pomôcky na prijímacie skúšky: modré pero, ceruzka, kalkulačka. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

      Žiakom, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok, bolo poslané oznámenie.

      Rodičom bol emailom zaslaný kód, pod ktorým nájdu výsledok prijímacieho konania po jeho zverejnení. 

      Pozvánky na prijímacie skúšky boli poslané zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium elektronicky cez Edupage.

     • Olympiáda podnikový hospodár

     • Naša žiačka Adela Salvianyová zo IV.C postúpila z individuálneho kola do školského kola olympiády.

       

      Zo školského kola postúpila do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár.

      Blahoželáme

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • V 1. kole Olympiády Mladý účtovník súťažilo 130 študentov z 52 škôl. Gratulujeme našim žiakom, ktorí obsadili popredné miesta a postúpili do celoslovenského kola, v ktorom im, samozrejme, budeme držať palce :-) 

     • Testovanie PISA 2022

     • PISA je medzinárodná štúdia zameriavajúca sa na skúmanie úrovne funkčnej gramotnosti žiakov, ktorí vo väčšine zúčastnených krajín aktuálne navštevujú posledný ročník povinnej školskej dochádzky. Znamená to, že týmto žiakom sa už naskytuje minimálne teoretická možnosť ukončiť vzdelávací proces a vstúpiť na trh práce. Štúdie PISA nám od roku 2003 pravidelne, v trojročnom časovom odstupe, poskytujú príležitosť nahliadnuť na niektoré prvky slovenského vzdelávania a vyvolať verejnú diskusiu o tejto problematike. Výsledky štúdie nám však nemajú podsúvať riešenia národných vzdelávacích problémov, ale monitorujú jeho stav z  možných externých perspektív.

      Testovanie prebieha výhradne elektronickou formou v troch stálych oblastiach: čítanie, matematika, prírodné vedy a jednej novej oblasti reprezentujúcej aktuálny spoločenský problém, ktorý svojím obsahom a rozsahom nemožno priradiť k žiadnej zo stabilných oblastí.  V meraní PISA 2022 pôjde o tvorivé myslenie.

       Hlavnou oblasťou PISA 2022 bude matematika.

      Naša škola sa zapojí do testovania PISA 2022 v termíne 26. 4. 2022, vybratých bude maximálne 42 žiakov prvého ročníka.

      Podrobnejšie informácie sú v priložených prezentáciách pre rodičov a pre žiakov.