• OZNAM PRE RODIČOV

     • Príspevok rodičov do Občianskeho združenia rodičov Obchodnej akadémie

      Dňa 23.9. 2020 bol Radou rodičov pri OA Bolečkova 2, Nitra schválený príspevok do OZROA vo výške 50,- € na každého žiaka. Žiaci 4. ročníka platia 10,- €.

      Príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet do 31.10.2020.

      IBAN: SK07 3100 0000 0042 2033 8909 

      V poznámke treba uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu.

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu .

      Za Váš príspevok ďakujeme.

     • Výsledok voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vo voľbe zástupcov rodičov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra boli dňa 23.9.2020 zvolení rodičia:

      1.  Ing. Königová Jana  ( I.A)

      2.  Mgr., Ing. Pavelková Adriana,PhD.  (I.D)

      3. p. Čulíková Silvia (I.K)

     • Pokyny pre žiakov Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra k organizácii a priebehu vyučovania od 16.9.2020 platné počas zelenej fázy

     •  

       

      Od 16.9.2020 sa škola riadi opatreniami podľa fázy, v ktorej sa nachádza.

      Aktuálne sme v zelenej fáze.

       

      1. Žiak s príznakmi Covid-19 nevstupuje do budovy školy. Zostáva doma a telefonicky kontaktuje svojho lekára.

      2. Žiaci sú povinní nosiť rúška počas celého pobytu v škole, vrátane vyučovacích hodín. Mimo školy sa riadia platnými nariadeniami hygienikov.

      3. Naďalej platí zásada R-O-R ( rúška- odstup- ruky).

      4. Príchod do školy pokračuje podľa usmernení zo začiatku roka:

                  1.-2. ročník – 7.30 až 7.45 hod.

                  3.-4. ročník- 7.45 až 7.55 hod.

      5. Vyučovať sa bude podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do počítačových a odborných miestností si žiak povinne dezinfikuje ruky a postupuje podľa pokynov vyučujúceho.

      6. Odporúčame žiakom, aby so sebou nosili vlastný dezinfekčný prostriedok, ktorý majú stále poruke a môžu ho použiť ihneď po vystúpení z dopravného prostriedku.

      7. Žiak, ktorý nebol v škole 3 a viac dní, je povinný priniesť zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti. Opatrenie sa vzťahuje na 3 kalendárne dni vrátane víkendov. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke školy v časti Tlačivá na stiahnutie.

      Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

       

      R. Košovičová

      riaditeľka školy

       

       

       

       

     • Aktualizácia

     • V časti Tlačivá na stiahnutie sme aktualizovali Vyhlásenie žiaka_ zákonného zástupcu po 3-dňovej absencii.

     • Dôležitá informácia pre rodičov

     • Riaditeľka školy v spolupráci s Radou rodičov vyhlasuje  na základe vyhlášky č. 291/2004 Z. z. MŠ VVaŠ SR voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Obchodnej akadémii, Bolečkova 2, Nitra.

      Pri dodržiavaní všetkých nariadených opatrení je navrhovaný nasledujúci postup:

      21. 09.2020 o 16.00 hod Zasadnutie Rodičovskej rady- príprava voľby (volebná, návrhová a mandátna komisia, príprava hlasovacích lístkov)

      23.09.2020 o 16.00 hod – Voľby do Rady školy v areáli školy

      V prípade, že sa voľby nezúčastní nadpolovičná väčšina rodičov, druhý  termín voľby bude 23.09. 2020 o 16.20 hod.

      Kandidáti sa môžu prihlásiť do 18.9 2020 vyplnením tlačiva a zaslaním oskenovanej kópie emailom na oanitra @gmail.com alebo zaslaním originálu riadnou poštou.  

       

      V prípade zmien Vás budeme informovať.  Sledujte prosím našu webovú stránku.

       

       

     • OZNAM

     • Vedenie školy upozorňuje žiakov, že naďalej je potrebné dodržiavať všetky nariadené opatrenia vrátane nosenia rúška počas vyučovania.  

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Varíme až od 16.9.2020!!!

      Žiadame žiakov, aby v rámci pandémie COVID 19,  dodržiavali pokyny.

      Stravu prosíme uhrádzať do 20. dňa v mesiaci, mesiac vopred na účet 

      SK 16 8180 0000 0070 0030 8306

      Cena stravného je 1,61 €. 

      Šeky budú deťom vydané vždy  do 5. dňa v mesiaci.

      Odhlásiť sa z obedu je možné deň vopred do 13,00 hod, v pondelok do 7,00 hod. 

      Na odhlasovanie prosím používať terminál priamo v školskej jedálni resp. odhlásiť telefonicky alebo mailom.

      Prihláška na stiahnutie TU

      Kontakt: 037 7736891, mail: jedalen.oa@gmail.com