• Úradné hodiny počas letných prázdnin

     •  

                          Utorok  10. 00 – 12. 00 hod.

                          Štvrtok 10. 00 – 12. 00 hod.

       

      Žíaci si môžu vyzdvihnúť zaplatené  licenčné známky k ISIC preukazom na sekretariáte školy počas uvedených úradných hodín.

       

      Všetkým prajeme príjemné a pokojné letné prázdniny plné slnka a pohody.  

     • Prijímacie konanie v ďalšom termíne

     • Oznamujeme záujemcom o štúdium, že riaditeľka školy rozhodla o konaní prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnené miesta v študijnom odbore 6330 K bankový pracovník.

      Počet voľných miest: 3

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého podá do 19. júna 2020  riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

      Prihláška môže byť podaná iba v prípade, že žiak nebol prijatý do žiadneho študijného/učebného odboru v 1. kole a neodovzdal záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na žiadnej škole.

      Prijímacie konanie sa uskutoční od 20.6 2020 do 23.6. 2020

      Riaditeľka školy zašle rozhodnutie o výsledku konania do 25.6. 2020.

      Uchádzač zašle škole záväzné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení do 30.6. 2020

      Pre prijímacie konanie v 2. termíne platia rovnaké kritériá ako v predchádzajúcom kole.

     • Informácia o prijímacom konaní na školský rok 2020/2021

     • Posledná aktualizácia 10.6.2020

      Aktuálny stav prijímacieho konania  je nasledovný:

       

      študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

      Počet zapísaných uchádzačov: 80

      Počet voľných miest: 0

       

      študijný odbor 6330 K bankový pracovník

      Počet zapísaných uchádzačov: 17

      Počet voľných miest: 3

       

      Detailné informácie nájdete vo výsledkovej listine v module Prijímacie konanie. 

       

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí s nami komunikovali a splnili si svoju povinnosť zaslať potvrdenie o nastúpení/nenastúpení.

     • ISIC karta pre študentov

     • Žiaci, ktorí majú záujem objednať známku k ISIC preukazu cez školu, zaplatia 10,- € na účet
      v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493 do 19. 6. 2020. Naša škola bude
      objednávať známky dňa 22. 6. 2020.

      Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :
      - špecifický symbol platby pridelený škole : 386911
      - variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
      - do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a
      názov školy
      Známku bude možné prevziať na sekretariáte školy dňa 30.6. 2020.


      List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf​​​​​​​