• Výchovný poradca

    • Výchovné poradenstvo sa poskytuje:

      v pondelok, stredu a štvrtok od 07.15 do 08.00 h.


      


     Hlavné úlohy výchovného poradenstva sú zamerané na :

      

     ● oblasť vzdelávania

     ● oblasť výchovy

     ● profesijnú orientáciu

      

             V oblasti vzdelávania pokračujeme v nastavenom trende vo všeobecno – vzdelávacích aj v odborných predmetoch. Zapájeme sa do projektov, ktoré sú prínosom pre žiakov, pre školu a ktorými sa zároveň naša škola zviditeľňuje.

      

             V oblasti výchovy bude výchovná poradkyňa sledovať správanie žiakov v škole aj na verejnosti, bude podporovať projekt Lumiper a v prípade priestupkov študentov proti školskému poriadku bude  realizovať rozhovory so žiakmi a s rodičmi.  V tomto smere bude rodičom poskytnutá informácia o možnosti riešiť študijné a výchovné problémy v Centre pedagogicko – psychologicého poradenstva (CPPPP) v Nitre.

     Súčasťou plánu v oblasti výchovy je pokračovať v organizovaní divadelných predstavení v DAB v Nitre. Účasťou na divadelných predstaveniach získavajú študenti estetické a zároveň výchovné podnety. 

      

             V oblasti profesijnej orientácie budú študentom poskytnuté informácie o možnostiach štúdia na VŠ, ale najmä na vybraných vysokých školách, ktoré profesijne nadväzujú na štúdium na obchodnej akadémii.

      

     Súčasťou profesijnej orientácie je tzv. kariérové poradenstvo. Ide v ňom o uvedenie študentov do sveta práce. V tomto smere bude výchovná poradkyňa pokračovať v začatom projekte s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre – program Integrovaný systém typových pozícií ISTP, v ktorom majú študenti možnosť získať informácie o profesiách, na ktoré sa hodia, ako aj získať prehľad o podmienkach vzdelania na jednotlivé pozície.

      

     Súčasťou profesijnej orientácie študentov je aj práca s prihláškami na VŠ. Výchovná poradkyňa zabezpečí informovanosť študentov 4. ročníka o vypĺňaní prihlášok a bude poskytovať poradenstvo pri výbere vysokoškolského štúdia .


      

     Výchovný poradca vo svojej činnosti:

      

     Ø         poskytuje individuálne konzultácie študentom s problémami v osobnostnom vývine (vzťahové problémy)

     Ø         pomáha riešiť problémy s učením

     Ø         poskytuje informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách

     Ø         pre študentov 3. ročníka poskytuje možnosť testov, prípadne psychologickej diagnostiky v oblasti profesionálnej orientácie

     Ø         spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     Ø         pri sprostredkovaní informácii z trhu práce spolupracuje s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

     Ø         pravidelne aktualizuje informačný panel na centrálnej nástenke školy na ktorom sú informácie určené študentom