• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Beseda

      Dňa 2. decembra 2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili interaktívneho online seminára s
      diskusiou zameraného na problematiku predchádzania extrémizmu. Lektormi boli mjr. Mgr.
      Jakub Gajdoš z NAKA a pán Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla v Nitre.

      Pán Gajdoš upriamil pozornosť žiakov na legislatívu, na základe ktorej sa posudzuje konanie
      ako extrémistické. Na konkrétnych príkladoch z praxe poukázal na vzťah medzi stereotypmi,
      predsudkami a radikalizáciou, ktorá môže vyústiť do prejavov extrémizmu.
      Pán Kusenda ilustroval stvárnenie tejto problematiky v umeleckej literatúre pôsobivým
      prednesom pasáží z diel Zvieracia farma a Kupec benátsky.
      Seminár sa venoval aj problematike rešpektovania slobody slova formou analýzy rozsudkov
      vynesených v konkrétnych súdnych procesoch.

     • Best in English

      Dňa 26.11.2021 sa vybraní žiaci z ročníkov 1- 4 zúčastnili medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku Best in English. Žiaci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky v čítaní a počúvaní s porozumením a gramatických cvičeniach. Organizáciu celej súťaže sme prispôsobili pandemickej situácii a žiaci súťažili online cez MS- Teams a prezenčne v dvoch skupinách. Bodové vyhodnotenie odoslaných testov potešilo nielen žiakov, ale aj učiteľov anglického jazyka.

     • Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2021

      V dňoch 15.11. - 16.11. 2021 sa konal Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem. Prihlásených bolo 72 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Rumunska, Belgicka, Španielska a Bulharska. Naše cvičné firmy Freshwaffs s. r. o. a Giftino s.r.o. sa zapojili do súťaží o najlepšiu elektronickú prezentáciu, leták, Instagram post, E-shop, reklamný šot. Žiaci cvičných firiem si vyskúšali obchodovanie prostredníctvom webových stránok, emailu a internetbankingu, zúčastnili sa online konferencií a online vyhodnotenia súťaží, získali nové skúsenosti s obchodovaním, vystavovaním dokladov, s platbami cez internetbanking.

     • Výsadba čerešní

      Žiaci školy dňa 5. 11. 2021 prispeli svojou prácou na dobrovoľníckej akcii výsadbou čerešní na cyklotrase Janíkovce - Golianovo, za čo im patrí srdečná vďaka. Na životnom prostredí nám záleží :)

      Tento projekt bol financovaný z finančných prostriedkov nadácie EKOPOLIS v rámci grantu Sadíme budúcnosť.

     • ONLINE KONFERENCIA

      Dňa 27.10.2021 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili najväčšej online konferencie prinášajúcej najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Na konferencii sa predstavili experti z rôznych organizácií z celého sveta, napr. Deutche Telekom IT Solutions Slovakia, Oxfordská univerzita, Disney Studios Kalifornia, McKinsey &Company ČR, Lidl SR, Facebook ČR, Fumbi SR, Coca – Cola HBC ČR.

  • Partneri

  • Charta ERASMUS+

    

   ERASMUS+  PROGRAM EÚ PRE VZDELÁVANIE, ODBORNÚ PRÍPRAVU, MLÁDEŽ A ŠPORT

    

   CHARTA ERASMUS+ PRE VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU

  • EPAS

   Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

   Naša škola bola v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi úspešných účastníkov programu EPAS. 

   Viac informácií o programe http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html

   Celý školský rok sme organizovali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie povedomia o euroobčianstve, ukázať, ako EÚ ovplyvňuje náš každodenný život a poukázať aj na problémy, ktoré majú globálny charakter, a preto ich musíme riešiť spoločne.  Cieľom projektu bolo aj vzbudiť záujem mladých ľudí o dianie okolo seba, o európske témy a prispieť k vyššej účasti mladých ľudí v eurovoľbách. Preto sme sa pripojili aj k iniciatíve  TENTORAZ IDEM VOLIŤ.

   Naše aktivity ste mohli sledovať na našom FB. Sme radi, že do projektu sa zapojilo toľko žiakov i vyučujúcich. Všetkým by sme chceli poďakovať, veď spoločne sa nám podarilo cieľ projektu naplniť.

   13. septembra 2019 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie III. ročníka tohto projektu. Naša škola získala plaketu Ambásadorská škola Európskeho parlamentu a senior ambasádori a junior ambasádori certifikáty.

            

   Náš záujem o európske dianie ukončením projektu nekončí. Čakajú nás ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu orientovať sa spoločenskom aj politickom dianí. Nám začal nový školský rok a  Europarlament sa zaplnil novými europoslancami. Veríme, že Európa pôjde tým správnym smerom.  

   O našich aktivitách sa dozviete na našom FB

    


  •  

  • Termíny rodičovských združení v šk.roku 2021/2022
    
   20. 9. 2021
   22.11. 2021
   21. 3. 2022
   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

    Na komunikáciu s externými osobami využívame telefonickú a emailovú formu. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 19. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  •  


  •  

   Škola je je držiteľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF

   Čo je to CAF? 

   https://www.unms.sk/?model-CAF-2020

    

  • Škola je držiteľom certifikátu Európska značka pre jazyky 2018