• Beseda

     • Dňa 2. decembra 2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili interaktívneho online seminára s
      diskusiou zameraného na problematiku predchádzania extrémizmu. Lektormi boli mjr. Mgr.
      Jakub Gajdoš z NAKA a pán Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla v Nitre.

       

      Pán Gajdoš upriamil pozornosť žiakov na legislatívu, na základe ktorej sa posudzuje konanie
      ako extrémistické. Na konkrétnych príkladoch z praxe poukázal na vzťah medzi stereotypmi,
      predsudkami a radikalizáciou, ktorá môže vyústiť do prejavov extrémizmu.
      Pán Kusenda ilustroval stvárnenie tejto problematiky v umeleckej literatúre pôsobivým
      prednesom pasáží z diel Zvieracia farma a Kupec benátsky.
      Seminár sa venoval aj problematike rešpektovania slobody slova formou analýzy rozsudkov
      vynesených v konkrétnych súdnych procesoch.

      Spojenie odborného slova so slovom umeleckým, strohej legislatívy s konkrétnymi príkladmi
      bola skvelá forma, ako žiakov priviesť k zamysleniu sa nad svojím správaním a správaním sa
      ľudí vo svojom okolí.